دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yousefi R, Soleymani M, Ghazanfariyanpour S. Comparison of Selective Attention and Intelligence Profile in Bilingual and Monolingual Adolescents. jrehab. 2018; 18 (4) :278-287
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1910-fa.html
یوسفی رحیم، سلیمانی مهران، غضنفریان‌پور سمیرا. مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ هوشی در نوجوانان دوزبانه‌ و تک‌زبانه‌. مجله توانبخشی. 1396; 18 (4) :278-287

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1910-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
چکیده:   (1613 مشاهده)

هدف با توجه به ارتباط نزدیک میان شناخت و زبان، دوزبانگی می‌تواند توانایی‌های شناختی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه توجه انتخابی و نیمرخ هوشی در نوجوانان زبان‌آموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبان‌آموز بود.
روش بررسی پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای است. این پژوهش به روش مقطعی انجام‌ شد. جامعه آماری شامل تمام نوجوانان زبان‌آموز (۱۳ تا ۱۵ ساله) مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبان‌آموز شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴ بود. به‌ منظور انجام پژوهش، ۶۴ نوجوان در محدوده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال با سطح پیشرفته زبان انگلیسی (سطح RECE و REACH در کانون زبان ایرانیان و سطوح معادل آن در آموزشگاه‌های دیگر) به ‌عنوان گروه مورد (زبان‌آموز) و ۵۱ نوجوان غیر زبان‌آموز (تک‌زبانه) در همان رده سنی (۱۳ تا ۱۵ سال) به عنوان گروه شاهد از منطقه ۳ شهر اصفهان انتخاب شدند. نوجوانان هر دو گروه از آموزشگاه‌های مشابه انتخاب شدند. انتخاب نمونه به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انجام شد. به منظور بررسی و اندازه‌گیری نیمرخ هوشی نوجوانان زبان‌آموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبان‌آموز، از پرسش‌نامه هوش چندگانه گاردنر استفاده شد. برای سنجش و اندازه‌گیری توانایی توجه انتخابی در دو گروه نوجوانان زبان‌آموز مسلط به زبان انگلیسی و نوجوانان غیر زبان‌آموز، از نسخه فارسی کامپیوتری‌شده آزمون استروپ کلاسیک استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با پرسش‌نامه هوش چندگانه گاردنر و نسخه فارسی کامپیوتری‌شده آزمون استروپ کلاسیک، از طریق روش‌های‌ آماری توصیفی و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شد. داده‌ها با استفاده از نسخه ۲۲ نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها نتایج نشان داد بین نمره نوجوانان گروه غیر زبان‌آموز و گروه زبان‌آموز در شش مؤلفه هوش چندگانه که عبارتند از: هوش میان‌فردی، موسیقیایی، طبیعت‌گرا (در سطح P<۰/۰۵)، منطقی ریاضی، درون‌فردی و زبانی (در سطح P<۰/۰۰۱) تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نمره نوجوانان زبان‌آموز در این شش مؤلفه هوش چندگانه به‌ طور معناداری بالاتر از همتایان غیر زبان‌آموز بود؛ به‌عبارت‌دیگر، نوجوانان زبان‌آموز در این شش مؤلفه در مقایسه با همتایان غیر زبان‌آموز خود نیمرخ هوشی بهتری داشتند. همچنین بین عملکرد دو گروه در متغیر توجه انتخابی (مرحله سوم آزمون استروپ کلاسیک) تفاوت معناداری وجود داشت (P<۰/۰۵). زمان واکنش نوجوانان زبان‌آموز در تکالیف استروپ کلاسیک کمتر از نوجوانان غیر زبان‌آموز بود. این نتیجه حاکی از سرعت‌عمل آن‌ها در این آزمون و درنتیجه عملکرد بهتر نوجوانان زبان‌آموز نسبت به همتایان غیر زبان‌آموز در آزمون استروپ کلاسیک است. به‌طورکلی نتایج مطالعه حاضر را می‌توان چنین خلاصه کرد که نوجوانان زبان‌آموز در تکالیف مربوط به توجه انتخابی، مؤلفه‌های هوش منطقی ریاضی، زبانی، میان‌فردی، موسیقیایی، درون‌فردی و طبیعت‌گرا بهتر از همتایان غیر زبان‌آموز خود عمل کردند.
نتیجه‌گیری بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که فراگیری زبان دوم (انگلیسی) ممکن است بر توجه انتخابی و نیمرخ هوشی نوجوانان تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو نقش آن در توجه انتخابی و هوش نوجوانان باید مدنظر قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: توجه، هوش، چندزبانگی، تک‌زبانه
متن کامل [PDF 2779 kb]   (707 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (671 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: گفتاردرمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱

فهرست منابع
1. Bhatia TK, Ritchie WC. The handbook of bilingualism. New Jersey: John Wiley & Sons; 2008.
2. Bhatia TK, Ritchie WC. Bilingualism and multilingualism in the global media and advertising. The Handbook of Bilingualism and Multilingualism. 2012; 563–97. doi: 10.1002/9781118332382.ch23 [DOI:10.1002/9781118332382.ch23]
3. Mohammadi H, Yadegari F, Nili Pour R, Rahgozar M. [Prevalence of stuttering in Javanroud's bilingual students (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2008; 9(1):43-8.
4. Mohammadi H, Nili Pour R, Yadegari F, Karimlou M. [Comparison of linguistic knowledge between students and their healthy peers (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2008; 9(2):47-51.
5. Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism. Tonawanda: Multilingual Matters; 2011.
6. Green DW. Mental control of the bilingual lexico semantic system. Bilingualism: Language and Cognition. 1998; 1(2):67. doi: 10.1017/s1366728998000133 [DOI:10.1017/S1366728998000133]
7. Ibrahim R. Literacy problems in Arabic: Sensitivity to diglossia in tasks involving working memory. Journal of Neurolinguistics. 2011; 24(5):571–82. doi: 10.1016/j.jneuroling.2010.10.003 [DOI:10.1016/j.jneuroling.2010.10.003]
8. Ben Zeev S. Mechanisms by which childhood bilingualism affects understanding of language and cognitive structures. Bilingualism: Psychological, social, and educational implications. 1977:29-55.
9. Hakuta K, Diaz RM. The relationship between degree of bilingualism and cognitive ability: A critical discussion and some new longitudinal data. Children's Language. 1985; 5:319-44.
10. Kessler C, Quinn ME. Language minority children's linguistic and cognitive creativity. Journal of Multilingual & Multicultural Development. 1987; 8(1-2):173-86. doi: 10.1080/01434632.1987.9994284 [DOI:10.1080/01434632.1987.9994284]
11. Bialystok E. Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. Cambridge: Cambridge University Press; 2001. [DOI:10.1017/CBO9780511605963]
12. Romaine S. Bilingualism. New Jersey: Wiley Blackwell; 1995. [PMCID]
13. Polk TA, Farah MJ. The neural development and organization of letter recognition: Evidence from functional neuroimaging, computational modeling, and behavioral studies. The National Academy of Sciences; 1998; 95(3):847–52. doi: 10.1073/pnas.95.3.847 [DOI:10.1073/pnas.95.3.847]
14. Salthouse TA, Mitchell DR. Effects of age and naturally occurring experience on spatial visualization performance. Developmental Psychology. 1990; 26(5):845–54. doi: 10.1037/0012-1649.26.5.845 [DOI:10.1037/0012-1649.26.5.845]
15. Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, Good CD, Ashburner J, Frackowiak RSJ, et al. Navigation related structural change in the hippocampi of taxi drivers. The National Academy of Sciences; 2000; 97(8):4398–403. doi: 10.1073/pnas.070039597 [DOI:10.1073/pnas.070039597]
16. Green CS, Bavelier D. Action video game modifies visual selective attention. Nature. 2003; 423(6939):534–7. Doi: 10.1038/nature01647 [DOI:10.1038/nature01647]
17. Martin Rhee MM, Bialystok E. The development of two types of inhibitory control in monolingual and bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition. 2008; 11(01). doi: 10.1017/s1366728907003227 [DOI:10.1017/S1366728907003227]
18. Paradis J, Nicoladis E, Genesee F. Early emergence of structural constraints on code-mixing: Evidence from French–English bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition. 2000; 3(3):245–61. doi: 10.1017/s1366728900000365 [DOI:10.1017/S1366728900000365]
19. Bialystok E, Craik FIM. Cognitive and linguistic processing in the bilingual mind. Current Directions in Psychological Science. 2010; 19(1):19–23. doi: 10.1177/0963721409358571 [DOI:10.1177/0963721409358571]
20. Oller JW, Perkins K. A further comment on language proficiency as a source of variance in certain affective measures. Language Learning. 1978; 28(2):417–23. doi: 10.1111/j.1467-1770.1978.tb00144.x [DOI:10.1111/j.1467-1770.1978.tb00144.x]
21. Genesee F. The role of intelligence in second language learning1. Language Learning. 1976; 26(2):267–80. doi: 10.1111/j.1467-1770.1976.tb00277.x [DOI:10.1111/j.1467-1770.1976.tb00277.x]
22. Armstrong T. The multiple intelligences of reading and writing: Making the words come alive. Virginia: ASCD; 2003.
23. Cummins J. Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism Toronto. 1979; 19:197-202.
24. Shapson S, D'Oyley V. Bilingual and multicultural education: Canadian perspectives. Bristol: Multilingual matters; 1984.
25. Phares J, Teral T. Clinical phsychiligy: Concepts methods and profcasion [M. Firooz Bakht, Persian Trans). Tehran: Roshd; 2010.
26. Mahmoudi Raad M, Arasteh HR, Afghah S, Barati Sadeh F. [The role of communication skills and social problem solving training on self esteem and IQ in third grade students (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2007; 8:71-6.
27. Rouhshad A. Second language attrition and activation: Are multiple intelligence profiles and semantic categorization playing a role. Porta Linguarum. 2011; 15:135-49
28. Badiee E, Farajollahi M. The impact of E-Content based on gardner's intrapersonal and interpersonal intelligences on students learning. ICT in Education. 2014; 4(16):23-38.
29. Vaezi S, Zolfaghari AF, Rahimi E. Cognitive processing in billngual and monolingual children. Thinking and Children. 2012; 3(1):119-134.
30. Savas P. Pre-service English as a foreign language teachers' perceptions of the relationship between multiple intelligences and foreign language learning. Learning and Individual Differences. 2012; 22(6):850-5. doi: 10.1016/j.lindif.2012.05.003 [DOI:10.1016/j.lindif.2012.05.003]
31. Kharkhurin AV. The role of selective attention in bilingual creativity. Creativity Research Journal. 2011; 23(3):239–54. doi: 10.1080/10400419.2011.595979 [DOI:10.1080/10400419.2011.595979]
32. Hommel B, Colzato LS, Fischer R, Christoffels IK. Bilingualism and creativity: Benefits in convergent thinking come with losses in divergent thinking. Frontiers in Psychology. 2011; 2. doi: 10.3389/fpsyg.2011.00273 [DOI:10.3389/fpsyg.2011.00273]
33. Paradis M. The cognitive neuropsychology of bilingualism. In: de Groot AMB, Kroll JF, editors. Tutorials in bilingualism: Psycholinguistic perspectives. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; 1997.
34. Morales J, Calvo A, Bialystok E. Working memory development in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology. 2013; 114(2):187–202. doi: 10.1016/j.jecp.2012.09.002 [DOI:10.1016/j.jecp.2012.09.002]
35. Abutalebi J, Green DW. Control mechanisms in bilingual language production: Neural evidence from language switching studies. Language and Cognitive Processes. 2008; 23(4):557–82. doi: 10.1080/01690960801920602 [DOI:10.1080/01690960801920602]
36. Bialystok E, Craik FIM, Ryan J. Executive control in a modified antisaccade task: Effects of aging and bilingualism. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2006; 32(6):1341–54. doi: 10.1037/0278-7393.32.6.1341 [DOI:10.1037/0278-7393.32.6.1341]
37. Bialystok E, Craik FIM, Klein R, Viswanathan M. Bilingualism, aging, and cognitive control: Evidence from the simon task. Psychology and Aging. 2004; 19(2):290–303. doi: 10.1037/0882-7974.19.2.290 [DOI:10.1037/0882-7974.19.2.290]
38. Colzato LS, Bajo MT, van den Wildenberg W, Paolieri D, Nieuwenhuis S, La Heij W, et al. How does bilingualism improve executive control? A comparison of active and reactive inhibition mechanisms. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2008; 34(2):302–12. doi: 10.1037/0278-7393.34.2.302 [DOI:10.1037/0278-7393.34.2.302]
39. Joseph JS, Chun MM, Nakayama K. Attentional requirements in a "preattentive" feature search task. Nature. 1997; 387(6635):805–7. doi: 10.1038/42940 [DOI:10.1038/42940]
40. Neumann E, DeSchepper BG. Costs and benefits of target activation and distractor inhibition in selective attention. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 1991; 17(6):1136–45. doi: 10.1037/0278-7393.17.6.1136 [DOI:10.1037/0278-7393.17.6.1136]
41. Peal E, Lambert WE. The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied. 1962; 76(27):1–23. doi: 10.1037/h0093840 [DOI:10.1037/h0093840]
42. Naseri E, Nejad Ansari D. The relationship between multiple intelligences and Iranian high school students' L2 writing achievement. International Journal of Psychology and Behavioral Research. 2013; 2(5):282-90.
43. Fayyazi A, Sahragard R, Roshan B, Zandi B. Bilingual and monolingual differences on self-estimates of mutiple intellgences regerding gender: A study of high school students in iran. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World. 2013; 4(4):513-33.
44. Saeidi M, Mazoochi N. A comparative study on bilingual and monolingual Iranian EFL learners' linguistic intelligence across genders. Life Science Journal. 2013; 10:321-34.
45. Bialystok E, Craik FIM, Grady C, Chau W, Ishii R, Gunji A, et al. Effect of bilingualism on cognitive control in the Simon task: Evidence from MEG. NeuroImage. 2005; 24(1):40–9. doi: 10.1016/j.neuroimage.2004.09.044 [DOI:10.1016/j.neuroimage.2004.09.044]
46. Bialystok E, Martin MM. Attention and inhibition in bilingual children: Evidence from the dimensional change card sort task. Developmental Science. 2004; 7(3):325–39. doi: 10.1111/j.1467-7687.2004.00351.x [DOI:10.1111/j.1467-7687.2004.00351.x]
47. Kousaie S, Phillips NA. Ageing and bilingualism: Absence of a "bilingual advantage" in Stroop interference in a nonimmigrant sample. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2012; 65(2):356–69. doi: 10.1080/17470218.2011.604788 [DOI:10.1080/17470218.2011.604788]
48. Kalantaree R. [Cultural superiority of the majority language over the minority (Persian)]. Pazhooheshname-ye Amoozeshi. 2010; 119:27-32.
49. Blom E, Küntay AC, Messer M, Verhagen J, Leseman P. The benefits of being bilingual: Working memory in bilingual Turkish–Dutch children. Journal of Experimental Child Psychology. 2014; 128:105–19. doi: 10.1016/j.jecp.2014.06.007 [DOI:10.1016/j.jecp.2014.06.007]
50. Morales J, Calvo A, Bialystok E. Working memory development in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology. 2013; 114(2):187–202. doi: 10.1016/j.jecp.2012.09.002 [DOI:10.1016/j.jecp.2012.09.002]
51. Bialystok E, Viswanathan M. Components of executive control with advantages for bilingual children in two cultures. Cognition. 2009; 112(3):494–500. doi: 10.1016/j.cognition.2009.06.014 [DOI:10.1016/j.cognition.2009.06.014]
52. Ghawami H, Raghibi M. Daryadar M. [Impact of English proficiency level on performance in a computerized, English Version of color-Word Interference Test (Persian)]. Paper perented at the 5th Internation Conference of Cognitive Science. 20 July 2016, Tehran, Iran.
53. Long EC, Hill J, Luna B, Verhulst B, Clark DB. Disruptive behavior disorders and indicators of disinhibition in adolescents: The BRIEF-SR, anti-saccade task, and D-KEFS color word interference test. Journal of Adolescence. 2015; 44:182–90. doi: 10.1016/j.adolescence.2015.07.003 [DOI:10.1016/j.adolescence.2015.07.003]
54. Jones Chesters M. D-KEFS validity: An update of the research. Technical Report. Oxford: Pearson Assessment; 2008.
55. Pasha Sharifi H. Preliminary study on gardner's theory of multiple intelligences in the classroom and compatibility issues on students. Journal of Educational Innovations. 2005; 4(11):11-34.
56. Green CS, Bavelier D. Exercising your brain: A review of human brain plasticity and training-induced learning. Psychology and Aging. 2008; 23(4):692–701. doi: 10.1037/a0014345 [DOI:10.1037/a0014345]
57. Poarch GJ, van Hell JG. Executive functions and inhibitory control in multilingual children: Evidence from second-language learners, bilinguals, and trilinguals. Journal of Experimental Child Psychology. 2012; 113(4):535–51. doi: 10.1016/j.jecp.2012.06.013 [DOI:10.1016/j.jecp.2012.06.013]
58. Poarch GJ, Bialystok E. Bilingualism as a model for multitasking. Developmental Review. 2015; 35:113–24. doi: 10.1016/j.dr.2014.12.003 [DOI:10.1016/j.dr.2014.12.003]
59. Gollan TH, Kroll JF. Bilingual lexical access. In: Rapp B, editor. Handbook of cognitive neuropsychology: What deficits reveal about the human mind. New York: Psychology Press; 2001.
60. Paap KR, Greenberg ZI. There is no coherent evidence for a bilingual advantage in executive processing. Cognitive Psychology. 2013; 66(2):232–58. doi: 10.1016/j.cogpsych.2012.12.002 [DOI:10.1016/j.cogpsych.2012.12.002]
61. Mahdavy B. The role of multiple intelligences (MI) in listening proficiency. Paper presented at the 2nd Biennial International Conference on Teaching and Learning of English in Asia: Exploring New Frontiers (TELiA2). 14–16 June 2007, Changlun, Malaysia.
62. Breckenridge L. Development throught the lifespan. Boston: Allyn & Bacon; 2006.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb