دوره 19، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hatami G, Heidaritash H, Firouz bakht S, Motamed N. The Frequency of Speech Disorders and Its Relationship With Nutritive and Non-Nutritive Sucking Behaviors in 3-5 Years Old Children in Bushehr City, Iran. jrehab 2018; 19 (3) :238-249
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2241-fa.html
حاتمی گیسو، حیدری تاش هاله، فیروزبخت سعیده، معتمد نیلوفر. فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن تغذیه‌ای و غیر تغذیه‌ای در کودکان پیش‌دبستانی شهر بوشهر. مجله توانبخشی. 1397; 19 (3) :238-249

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2241-fa.html


1- گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
2- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران. ، motamedn@bpums.ac.ir
چکیده:   (4561 مشاهده)
هدف اختلالات گفتار و زبان به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات سلامت عمومی محسوب می‌شود که عوارض ثانویه بسیار به‌خصوص در کیفیت زندگی در دوران کودکی و بزرگ‌سالی دارد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی اختلال گفتار و ارتباط آن با رفتارهای مکیدن فعلی و قبلی که توسط والدین گزارش شده‌اند شامل تغذیه با شیرمادر، بطری، استفاده از پستانک، مکیدن انگشت و سایر رفتارهای مکیدن در کودکان پیش‌دبستانی بوشهر انجام شده است. 
روش بررسی در پژوهش حاضر روش بررسی مقطعی بود که روی کودکان ۳ تا ۵ ساله شهر بوشهر در سال ۹۵-۱۳۹۴ با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انجام شد. در مرحله اول به صورت تصادفی ساده مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها انتخاب و در مرحله دوم در هر مهدکودک، کودکان به صورت تصادفی سیستماتیک وارد مطالعه شدند. اطلاعات تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی و رفتارهای مکیدن، سن شروع و قطع تغذیه با شیر مادر و یا بطری، استفاده از پستانک، مکیدن انگشت و سایر رفتارهای تغذیه‌ای در یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری شد که والدین آن را تکمیل کردند. یک کارشناس گفتاردرمانی و دستیار او با به‌کارگیری آزمون اطلاعات آوایی استاندارد بومی‌شده، مشکلات گفتار در کودکان پیش‌دبستانی را در محل هر پیش دبستانی ارزیابی کردند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی ) و آزمون‌های آماری تی مستقل (برای مقایسه متغیرهای کمّی بین دو گروه کودکان با و بدون اختلال گفتار)، مجذورکا (برای بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با اختلال گفتار) و رگرسیون لجستیک (برای مقایسه اختلال گفتار بین گروه‌های مختلف کودکان از نظر عادات مکیدن) و با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه‌وتحلیل شد. در تمام تجزیه‌وتحلیل‌ها سطح معنی‌داری ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
یافته‌ها در مجموع ۲۲۲ کودک ۳ تا ۶ سال شامل ۱۱۰ دختر (۴۹/۵ درصد) و ۱۱۲ پسر ( ۵۰/۵ درصد) ارزیابی شدند. بیشتر مادران ( ۷۲/۵ درصد) و پدران (۶۸ درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. فراوانی اختلال گفتار ۹/۵ درصد (۲۱ نفر) بود. در تولید گفتار ۲۰ نفر (۹ درصد) از کودکان دارای اختلال خفیف، ۱ نفر (۰/۵ درصد) دارای اختلال متوسط و ۲۰۱ نفر (۹۰/۵ درصد) طبیعی بودند. تمام کودکان مکانیسم دهانی طبیعی داشتند و هیچ‌کدام از کودکان علل عضوی آشکاری نداشتند که باعث مشکل گفتاری شود. اندام‌های تولید گفتار در تمام کودکان بررسی‌شده طبیعی بود. ۲۱۲ نفر (۹۵/۵ درصد) از کودکان از شیر مادر تغذیه کرده‌اند. ۱۲۵ نفر (۵۶/۳ درصد) از کودکان با بطری تغذیه کرده‌اند. بیشتر کودکان (۵۰/۹ درصد) تغذیه با شیر مادر را بدون مصرف هم‌زمان با شیشه شیر داشته‌اند. میانگین دوره تغذیه با شیر مادر ۰۸/۰۶±۱۶/۸ ماه و میانگین مدت تغذیه‌ با طریق بطری ۱۰/۲±۱۵/۹۳ ماه بود. ۸۳ کودک (۳۷/۴ درصد) از پستانک با میانگین زمانی ۹/۰۹±۱۰/۸۴ استفاده کرده‌اند. ۲۲کودک (۱۰درصد) عادت مکیدن انگشت داشتند. میانگین سنی شروع مکیدن انگشت ۰۷/۵۹±۹/۰۵ ماه و سن ترک مکیدن انگشت ۸/۸۲±۱۵ماه بود. بیشتر کودکان (۵/۴ درصد) گاهی سابقه مکیدن انگشت را داشته‌اند. تنها ۳/۲ درصد (۷ نفر) از کودکان سابقه مکیدن شیء دیگری به جز انگشت و پستانک را داشته‌اند. میانگین سن مادران (۰/۰۹=P)، وزن کودکان (۰/۴۸=P) و سن رفتن کودک به مهد (۰/۹۵=P) بین دو گروه با و بدون اختلال گفتار تفاوت معناداری نداشت. همچنین بین جنسیت کودک (۰/۲۵=P)، تحصیلات مادر (۰/۸۰=P)، تحصیلات پدر (۰/۳۳=P)، سابقه اوتیت حاد میانی(۰/۷۲=P) و سابقه بستری کودک در ماه اول تولد (۱=P) با اختلال گفتار رابطه معناداری وجود نداشت. بین تغذیه با بطری (۰/۴۹=P)، مصرف پستانک (۰/۴۸=P)، بردن اشیا به دهان (۰/۵۰=P) و مصرف شیر مادر (۱=P) با اختلال گفتار رابطه معناداری وجود نداشت. از بین عادات مکیدن در جمعیت مطالعه‌شده، فقط مکیدن انگشت با اختلال گفتار ارتباط معنی‌داری داشت (۰/۰۴۳=P). شانس اختلال گفتار در کودکان با عادت مکیدن انگشت ۳/۳۶ برابر (۱۰/۳۱-۱/۰۹=فاصله اطمینان ۹۵ درصد) بیشتر از سایر کودکان بود. 
نتیجه‌گیری فراوانی اختلال گفتار در کودکان مطالعه‌شده نسبت به مقادیر گزارش‌شده در دنیا، بیشتر است و ارتباط معناداری بین عادت انگشت مکیدن با اختلال گفتار در کودکان ۳ تا ۵ سال شهر بوشهر وجود دارد. این موضوع اهمیت پیشگیری و درمان به‌موقع و زودرس عادت مکیدن انگشت در کودکان پیش دبستانی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
متن کامل [PDF 738 kb]   (1608 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2827 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: گفتاردرمانی
دریافت: 1396/6/15 | پذیرش: 1397/3/9 | انتشار: 1397/7/23

فهرست منابع
1. Vameghi R, Bakhtiari M, Shirinbayan P, Hatamizadeh N, Biglarian A. Delayed referral in children with speech and language disorders for rehabilitation services. Iranian Rehabilitation Journal. 2015; 13(1):16-21.
2. National Academies of Sciences Engineers, Medicine. Speech and language disorders in children: Implications for the social security administration's supplemental security income program. Washington: National Academies Press; 2016.
3. Kazemi Y, Stringer H, Klee T. Study of child language development and disorders in Iran: A systematic review of the literature. Journal of Research in Medical Sciences. 2015; 20(1):66-77. [PMID] [PMCID] [PMID] [PMCID]
4. Fox A, Dodd B, Howard D. Risk factors for speech disorders in children. International Journal of Language & Communication Disorders. 2002; 37(2):117-31. [DOI:10.1080/13682820110116776] [PMID] [DOI:10.1080/13682820110116776]
5. Lindner A, Modeer T. Relation between sucking habits and dental characteristics in preschoolchildren with unilateral cross-bite. European Journal of Oral Sciences. 1989; 97(3):278-83. [DOI:10.1111/j.1600-0722.1989.tb01613.x] [DOI:10.1111/j.1600-0722.1989.tb01613.x]
6. Smith VL, Gerber SE. Infant feeding and phonologic development. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 1993; 28(1):41-9. [DOI:10.1016/0165-5876(93)90145-S] [DOI:10.1016/0165-5876(93)90145-S]
7. Barbosa C, Vasquez S, Parada MA, Gonzalez JCV, Jackson C, Yanez ND, et al. The relationship of bottle feeding and other sucking behaviors with speech disorder in Patagonian preschoolers. BMC Pediatrics. 2009; 9(1):66. [DOI:10.1186/1471-2431-9-66] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/1471-2431-9-66]
8. Ferguson M, Molfese PJ. Breast-fed infants process speech differently from bottle-fed infants: evidence from neuroelectrophysiology. Developmental Neuropsychology. 2007; 31(3):337-47. [DOI:10.1080/87565640701229177] [PMID] [DOI:10.1080/87565640701229177]
9. Viggiano D, Fasano D, Monaco G, Strohmenger L. Breast feeding, bottle feeding, and non-nutritive sucking; effects on occlusion in deciduous dentition. Archives of Disease in Childhood. 2004; 89(12):1121-3. [DOI:10.1136/adc.2003.029728] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1136/adc.2003.029728]
10. Broad FE. The effects of infant feeding on speech quality. New Zealand Medical Journal. 1972; 76(482):28-31. [PMID] [PMID]
11. Silva GMD, Couto MIV, Molini-Avejonas DR. Risk factors identification in children with speech disorders: Pilot study. Brasil: CoDAS; 2013. [DOI:10.1590/S2317-17822013000500010] [DOI:10.1590/S2317-17822013000500010]
12. Balbani AP, Montovani JC. [Impact of otitis media on language acquisition in children (Spanish)]. Jornal de Pediatria. 2003; 79(5):391-6. [DOI:10.2223/JPED.1068] [DOI:10.2223/JPED.1068]
13. Farazi M, Sajedi F. [Review article: Stuttering in children (Persian)]. Speech and Language Pathology. 2014; 1(4):62-9.
14. Yavari A, Fatehi F, Dalvand H, Valizadeh A, Moradzadeh R, Mirhoseini FS. [Prevalence of speech disorders in Arak primary school students, in 2014-2015 (Persian)]. 2016; 19(6):87-94.
15. Soleimani A, Mohammadi H, Khazaei H, Ertiahi F. [Prevalence of speech disorders among Kermanshah primary school children (Persian)]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2011; 15(3): 213-19.
16. Karbasi SA, Fallah R, Golestan M. The prevalence of speech disorder in primary school students in Yazd- Iran. Acta Medica Iranica. 2011; 49(1):33-7. [PMID] [PMID]
17. Ghasian L, Ahmadipour T, Mostajeran F, Moazam M, Derakhshandeh F. [Evaluating the reliability and validity of phonetic information test in normal 5-6 year-old children of Isfahan city (Persian)]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2013; 9(2):153-60.
18. Shah-Bodaghi M-R. [Investigation of prevalence of speech and langvage disorders among of elementary school girls students (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2003; 3(4):20-6.
19. Paunio P, Rautava P, Sillanpää M. The finnish family competence Study: The effects of living conditions on sucking habits in 3-year-old finnish children and the association between these habits and dental occlusion. Acta Odontologica Scandinavica. 1993; 51(1):23-9. [DOI:10.3109/00016359309041144] [PMID] [DOI:10.3109/00016359309041144]
20. Wertzner HF, Santos PId, Pagan-Neves LO. Speech errors in children with speech sound disorders according to otitis media history. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 2012; 17(4):422-9. [DOI:10.1590/S1516-80342012000400010] [DOI:10.1590/S1516-80342012000400010]
21. Shafiei M, Shafiei B, Karimi H, Moazeni A, Baghali A, Hoseini S, et al. [Comparing the quality of life among individuals with and without stuttering (Persian)]. Speech and Language Pathology. 2014; 1(3):69-80.
22. Vameghi R, Sajedi F, Yadegari F, Zarifian T, Shahshahanipour S, Hatamizadeh N, et al. [Production of a protocol on early intervention for speech and language delays in early childhood: An novice experience in Iran (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2016; 16(4):374-81.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه آرشیو توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb