دوره 19، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi Barmi B, Hosseini M, Abdi K, Bakhshi E. The Relationship of Spiritual Intelligence and Rehabilitation Staff’s Perceived Stress in Welfare Organizations Centers in Tehran and Shemiranat: 2017. jrehab 2018; 19 (3) :228-237
URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2175-fa.html
ابراهیمی برمی بنفشه، حسینی محمدعلی، عبدی کیانوش، بخشی عنایت الله. رابطه هوش معنوی با استرس درک‌شده کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی وابسته به بهزیستی شهر تهران و شمیرانات در سال 1396. مجله توانبخشی. 1397; 19 (3) :228-237

URL: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2175-fa.html


1- گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، mahmaimy2020@gmail.com
3- گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (3793 مشاهده)

هدف امروزه استرس یکی از عواملی است که در سازمان‌ها، بهداشت روانی کارکنان را با خطر مواجه کرده است. ماهیت و ذات محیط‌های بالینی به گونه‌ای است که این محیط‌ها به طور اجتناب‌ناپذیری تنش و استرس را به کارکنان تحمیل می‌کنند. استرس‌های درک‌شده در محل کار بر کیفیت و کمیت عملکرد فرد تأثیر بسزایی دارد. شناخت راه‌های مقابله با استرس درک‌شده می‌تواند در پیشگری و کاهش عوارض ناشی از آن موثر باشد. از آنجا که محیط‌های کار توانبخشی استرس زیادی دارند و این استرس می‌تواند کیفیت کار کارشناسان را تحت‌الشاع قرار دهد و بر سلامت مددجویان تأثیرات سویی داشته باشد، محقق بر آن شد تا با انجام پژوهشی با هدف تعیین رابطه هوش معنوی با استرس درک‌شده کارشناسان توانبخشی مراکز توانبخشی وابسته به بهزیستی شهر تهران و شمیرانات در سال ۱۳۹۶ رابطه این متغیرها را بررسی کند. 
روش بررسی در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی به صورت همبستگی، ۱۶۳ نفر از کارشناسان توانبخشی (در رشته‌های فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی‌شناسی، بینایی‌سنجی، ارتوپد فنی، مددکاری و روان‌شناسی)با توجه به حجم نمونه مورد انتظار از بین مراکز موجود در بهزیستی شهر تهران و شمیرانات، ۹ مرکز از شهرستان تهران و ۱۱ مرکز از شهرستان شمیرانات به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس از مراکز مذکور معرفی‌نامه دریافت شد. پس از مراجعه به مراکز مذکور تمام کارشناسان توانبخشی موجود در مراکز که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند و حاضر به همکاری با پژوهشگر بودند وارد مطالعه شدند. با جلب همکاری مشارکت‌کنندگان، پرسش‌نامه‌ها بین آن‌ها توزیع و پس از تکمیل، جمع‌آوری و وارد فرایند تجزیه‌وتحلیل شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه‌های روا و پایاشده هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) (الفای کرونباخ ۰/۸۸) و استرس درک‌شده کوهن (۱۹۸۳) (الفای کرونباخ ۰/۸۴) استفاده شد. در این پژوهش از ابزارهایی استفاده ‌شد که پژوهشگران دیگر در پژوهش‌های مشابه استفاده کرده بودند و روایی و پایایی آن‌ها تأیید شده بود. با صلاحیت تیم تحقیق نیاز به سنجش مجدد روایی و پایایی ابزارها احساس نشد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد. برای توصیف داده‌ها از آمارهای توصیفی مثل میانگین و انحراف معیار استفاده شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها، برای تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شد.
یافته‌ها میانگین سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش حدود ۴۰ سال بود که شرکت‌کنندگان حداقل ۲۳ سال و حداکثر ۵۴ سال سن داشتند. ۵۶/۵ درصد از افراد شرکت‌کننده در این پژوهش زن بودند. ۲۲/۹ درصد سابقه کار ۱۰ تا ۱۵ سال داشتند. نتایج نشان داد بین متغیر‌های سن، جنسیت، سابقه کار، وضعیت تأهل، تحصیلات و نوع استخدام با هوش معنوی و استرس درک‌شده رابطه‌ای وجود ندارد.همچنین بین هوش معنوی با استرس درک‌شده در کارشناسان توانبخشی مراکز وابسته سازمان بهزیستی شهر تهران وشمیرانات در سال ۱۳۹۶ رابطه مستقیم معنی‌دار وجود دارد (۰/۰۴۲=P).
نتیجه‌گیری با توجه به رابطه مستقیم هوش معنوی و استرس درک‌شده، برای افزایش هوش معنوی و کاهش استرس درک‌شده افراد، پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه هوش معنوی قابل یادگیری است، این قابلیت در سازمان‌ها برای تمامی کارکنان به صورت دوره‌ای آموزش داده شود. از آنجایی که پژوهشگر در جمع‌آوری داده‌ها، تنها از پرسش‌نامه به عنوان وسیله سنجش استفاده کرده است، لذا در تعبیر و تفسیر نتایج باید شرایط احتیاط را رعایت کرد و محتاط بود. بنابراین برای پژوهش‌های جامع‌تر و کامل‌تر بعدی، شیوه‌هایی مانند مشاهده، مصاحبه و سپس تحلیل محتوا توصیه می‌شود.

متن کامل [PDF 587 kb]   (1581 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2153 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت توانبخشی
دریافت: 1396/3/25 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار: 1397/7/23

فهرست منابع
1. Mahmoodi A, TabatabaeiNasab SE. [Investigation of the relationship between mental health and organizational employees' work fatigue and deputyships of Yasouj Medical Science University (Persian)]. Armaghan-e Danesh. 2015; 20(5):444-52.
2. Faraji A, Valiee S, Mazidi G, Ramazanh A, Rezaee Farahani M. [Relationship between job characteristic and job stress in nurses of Kurdistan University of Medical Sciences educational hospitals (Persian)]. Iranian Journal of Nursing Research. 2012; 7(25):54-63.
3. Mardani Hamooleh M, Ebrahimi E, Mostaghasi M, Taghavi Larijani T. [Relationship between organizational justice and job stress among hospital personnel (Persian)]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013; 6(3):64-71.
4. Barzideh M, Choobineh A, Tabatabaee SH. Job stress dimensions and their relationship to general health status in nurses. Work. 2014; 47(4):423-9. [DOI: 10.3233/WOR-121585] [PMID] [PMID]
5. Wilkins K. Work stress among health care providers. Health Reports. 2007;18(4):82-3. [PMID]
6. Abbasi M, Janbozorgi M. [Relationship of dimensions of religious orientation with emotional stability (Persian)]. Ravanshenasi Va Din. 2010; 3(3):5-18.
7. Gardner HE. Intelligence reframed: Multiple Iraellibencies for the 21th. New York: Basic Books; 1999.
8. Khavari K, Abbasi R, Afshari A, Talebi M. [The relationship between spiritual intelligence and emotional responses of nurses in Tehran University's hospitals (Persian)]. Social Welfare Quarterly. 2014; 14(53):165-77.
9. Rezapour Y, Rezai H, Hosseini S, Mohseni Takalu M. The role of faith in work, religious beliefs, and spirituality in the prediction of job satisfaction among rehabilitation experts. Iranian Rehabilitation Journal. 2017; 14(4):217-22. [DOI:10.18869/nrip.irj.14.4.217] [DOI:10.18869/nrip.irj.14.4.217]
10. Bahrami F, Farani A, Younesi J. Role of internal and external religious beliefs in mental health and rate of depression in elderly people. Iranian Rehabilitation Journal. 2007; 5(1):24-9.
11. Jafari A, Hesampour F. [Predicting life satisfaction based on spiritual intelligence and psychological capital in older people (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2017; 12(1):90-130. [DOI:10.21859/sija-120190] [DOI:10.21859/sija-120190]
12. Khabaz M, Rezapour-Mirsaleh Y, Abdi K, Safi MH. [A comparative study between the role of religious orientations and personality dimensions in the prediction of coping strategies in mothers of children with and without intellectual disability (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2011; 12(2):41-7.
13. Sa'adati H, Lashani L. [Spiritual intelligence relationship with coping strategies (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2012; 12(Supplementary: Student Articles):75-81.
14. Ebadi BN, Rahgoi A, Hosseini MA, Fallahi Khoshknab M, Biglarian A. [The correlation between spiritual well-being and hope among nursing students of Medical Sciences Universities and Islamic Azad Universities of Yazd (Persian)]. Journal of Health Promotion Management. 2017; 6(2):8-13.
15. Rezapour-Mirsaleh Y, Abdi K, Rahgozar M, Reyhani-Kivi S. [Relationship of coping style and self-efficacy with satisfaction of rehabilitation practitioner students with their clinical experiences (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2011; 11(4):47-54.
16. Raghib M, Siyadat A, Hakiminia B, Ahmedi J. [Validation of the King Spiritual Intelligence Scale (SISRI-24) in Isfahan University students (Persian)]. Journal of Psychology Achievements. 2012; 17(1):141-64.
17. Ghaffari M, Rezaei A. [Religious commitment and self-efficacy in predicting the amount and type of perceived stress in university students (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2000; 9(4):269-78.
18. Hosseini M, Khoshknab MF, Shahbolaghi FM, Zaheri SM, Soltani P, Khanjani M. The effect of mindfulness program on the perceived stress of family caregivers of elderlies with alzheimer's disease. Journal of Nursing Education. 2016; 4(3):1-7. [DOI:10.21859/ijpn-04031] [DOI:10.21859/ijpn-04031]
19. Hossein Chari M, Zakeri H. [The effect of studying university majors, religious and art sciences on spiritual intelligence: a trial for validation and measuring reliability of spiritual intelligence scale (Persian)]. Educational Measurement. 2010; 1(1):71-94.
20. Akbarizadeh F, Bagheri F, Hatami H, Hajivandi A. [Relationship between nurses' spiritual intelligence with hardiness and general health (Persian)]. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (Behbood). 2012; 15(6):466-72.
21. Noorzad Gharamelki F, Mirnasab M, Ghobari Banab B, Hashemi T. [Relationship between spiritual intelligence and religious coping techniques in Tabriz university students (Persian)]. Paper presented at: The 1st National Conference on Cognitive Science in Education and Training. 23-24 November 2011; Mashhad, Iran.
22. Crawford J, Henry J. The Depression Anxiety Stress Scales (DASS): normative data and latent structure in a large non-clinical sample. British Journal of Clinical Psychology. 2005; 44(2):227-39. [DOI:10.1348/014466505X29657] [PMID] [DOI:10.1348/014466505X29657]
23. Soori H, Rahimi M, Mohseni H. [Association between job stress and work-related injuries: A case-control (Persian)]. Iranian Journal of Epidemiology. 2005; 1(3&4):53-8.
24. Aghilinejad M, Mohammadi S, Afkari M, Abbaszade Dizaji R. Surveying the association between occupational stress and mental health, personality and life stressful events in Tehran police officers. Research in Medicine. 2007; 31(4):355-60.
25. Hains A. A stress inoculation training program for adolescents in a high school setting: a multiple baseline approach. Journal of Adolescence. 1992; 15(2):163-75. [DOI:10.1016/0140-1971[92]90045-7]
26. Lavasani M, Keyvanzade M, Arjmand N. Spirituality, job stress, organizational commitment, and job satisfaction among nurses in Tehran. Journal of Contemporary Psychology. 2008; 3(2):61-73.
27. Baezzat F, Sharifzadeh H. Relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with job stress in university employees. Quarterly Journal of Career and Organizational Counseling. 2012; 4(13):55-68.
28. Gall T, Charbonneau C, Clarke N, Grant K, Joesph A, Shouldice L. Understanding the nature and role of spirituality in relation to coping and health. Canadian Psychology. 2005; 46(2):88-104. [DOI:10.1037/h0087008] [DOI:10.1037/h0087008]
29. Beck R. Comm:::union::: and complaint: Attachment, object-relations, and triangular love perspective on relationship with God. Journal of Psychology & Theology. 2006; 34(1):43-53. [DOI:10.1177/009164710603400105] [DOI:10.1177/009164710603400105]
30. Laurin K, Kay A, Mosovitch D. On the belief in God: Towards an understanding of the emotional substrates of compensatory control. Journal of Experimental Social Psychology. 2008; 44(6):1559-62. [DOI:10.1016/j.jesp.2008.07.007] [DOI:10.1016/j.jesp.2008.07.007]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه آرشیو توانبخشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Archives of Rehabilitation

Designed & Developed by : Yektaweb