[صفحه اصلی ]      
فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي awt-yekta Journal of Rehabilitation
:: صفحه اصلی :: ثبت نام در پایگاه :: ارسال مقاله ::
:: دوره 12, شماره 5 - ( ویژه‌نامه پژوهش‌های اعتیاد 1390 ) ::
برگشت به فهرست نشریات دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل
XML تأثير درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افيونی Print

[English Abstract]
نویسندگان: محسن روشن پژوه، محمد رضا خدايی*، الهام طافی، اميد رضايی، علی ناظری آستانه، احمدرضا باغستانی ، محمد حسن فرهادی
روانپزشک، استاديار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزيستی ، kh.4518@yahoo.com
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانپزشکی
چکيده مقاله:

هدف: مطالعات نشان می‌دهد که اثرات درمان دارويی اعتياد به مواد افيونی بر عملکرد جنسی متفاوت است، هدف پژوهش حاضر شناسايی اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افيونی مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتياد است.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مردان متأهل وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون تشکيل می‌دادند. حجم نمونه 69 نفر برآورد و از طريق نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه ارزيابی عملکرد جنسی بود که داده های پژوهش پس از تعيين اعتبار و پايايی آن در سه مقطع زمانی آغاز مطالعه، يک و سه ماه پس از درمان به صورت خود گزارش دهی جمع آوری گرديدند. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده SPSS نسخه 15 انجام پذيرفت.  

يافته‌ها: نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد جنسی و عملکرد جنسی(تمايل) واحدهای مورد پژوهش پس از درمان تفاوت معناداری با قبل از آن داشته است (۰٫۰۰۱>P). به طوريکه پس از درمان عملکرد جنسی آن‌ها افزايش يافته بود و عملکرد جنسی (تمايل) آن‌ها کاهش يافته بود. همچنين نتايج حاکی از آن بود که هيچ تفاوت معناداری در عملکرد جنسی(نعوظ و ارگاسم و انزال) واحدهای مورد پژوهش مشاهده نشده است.

نتيجه‌گيری: درمان نگهدارنده با متادون در عملکرد جنسی افراد وابسته به مواد افيونی مؤثر می‌باشد.

واژه‌های کلیدیمتادون، مواد افیونی، اعتیاد، پرسشنامه عملکرد جنسی،
متن كامل [PDF 649 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Roshanpajhu M, Khodaei M, Tafi E, Rezaei O, Nazeri A, Baghestani A et al . The Effect of Methadone on Sexual Function in Male Dependent to Opiates. Quarterly Journal of Rehabilitation. 2012; 12 (5) :65-71
URL http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-482-3&slc_lang=fa&sid=1
روشن پژوه محسن، خدايی محمد رضا، طافی الهام، رضايی اميد، ناظری آستانه علی، باغستانی احمدرضا و همکاران.. تأثير درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی مردان وابسته به مواد افيونی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. 1390; 12 (5) :65-71
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 12, شماره 5 - ( ویژه‌نامه پژوهش‌های اعتیاد 1390 )
فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي Journal of Rehabilitation
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.058 seconds with 676 queries by AWT YEKTAWEB 2590