فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی
آدرس : تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر مجله، کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۳۸۳۴
تلفن دفتر نشریه (پیگیری مقالات) :  89-02122180085 - داخلی 2812  و  02171732812
وب سایت: http://rehabilitationj.uswr.ac.ir         
پست الکترونیک: rehabilitationjgmail.com  , rehabilitationuswr.ac.ir

ناشر:‌ نگاه‌مشرق‌میانه
وب‌سایت ناشر: www.nirp.ir
تلفن ناشر: 02186036497، 02186037228
ایمیل ناشر: infonirp.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی:
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/find.php?item=1.55.30.fa
برگشت به اصل مطلب