دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1389 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، f_bahrami @uswr.ac.ir
3- دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
4- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده:   (16402 مشاهده)

هدف: پرسشنامه سرشت و منش برای ارزیابی ابعاد شخصیت که مطابق مدل زیستی- روانی- اجتماعی کلونینگر دارای دو بعد سرشت (شامل نوجویی، آسیب‌پرهیزی، پاداش- وابستگی و پشتکار) و منش (شامل خود- راهبری، همکاری و خود-فراروی) می‌باشد تهیه شده است. هدف این پژوهش بررسی پایایی و روایی این پرسشنامه بود.

روش بررسی: در این پژوهش که از نوع اعتبارسنجی و آزمون‌سازی است، پس از برگردان پرسشنامه به فارسی، فرم نهایی آن بر روی 220 دانشجو که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا گردید. بررسی پایایی پرسشنامه به‌کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی، تأیید روایی آن با بهره‌گیری از تحلیل عاملی چرخش پروماکس، همبستگی درونی مقیاس‌ها و همبستگی سن با مقیاس‌ها با روش پیرسون و مقایسه نمره‌های پرسشنامه بین دو جنس و نیز مقایسه بین‌فرهنگی با آزمون تی‌مستقل انجام شد.

یافته‌ها: دامنه ضریب آلفا از 0/44 برای مقیاس پشتکار تا 0/81 برای مقیاس خودفراروی به‌دست آمد. میانگین ضریب‌های به‌دست‌آمده 68/0 و ضریب آلفای کل آزمون 0/74 بود. دامنه ضریب‌های همبستگی پیرسون به روش بازآزمایی بر روی 31 دانشجو به فاصله دو ماه از 0/53 برای مقیاس‌های نوجویی و پشتکار تا 0/82 برای مقیاس آسیب‌پرهیزی و از 0/24 برای خرده‌مقیاس بی‌نظمی در برابر نظم و ترتیب تا 0/86 برای خرده‌مقیاس ترس از عدم موفقیت در برابر اعتماد به نفس در نوسان بود. در تحلیل عاملی 6 عامل به‌دست‌آمد. همبستگی بین مقیاس‌های خود- راهبری و آسیب‌پرهیزی 0/57 و خود- راهبری و همکاری 0/46 به‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: پرسشنامه سرشت و منش از ویژگیهای روانسنجی رضایت‌بخش و پایایی و روایی قابل‌قبولی برای استفاده در جمعیت دانشجویان دانشگاه برخوردار است.

متن کامل [PDF 649 kb]   (2251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی عمومی
دریافت: ۱۳۸۹/۷/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲