دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران. ، m.sharifian1991@yahoo.com
2- گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان، اصفهان، ایران.
3- گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی استان فارس، شیراز، ایران.
چکیده:   (1857 مشاهده)

هدف هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کفی پیش‌ساخته نرم و نیمه‌سخت در بهبود درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به پلانتار فاشیاتیس است.
روش بررسی این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع تصادفی بود. جامعه آماری شامل خانم‌هایی بود که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، ارتوپدی و دیگر همکاران توانبخشی، پلانتار فاشیاتیس را در آن‌ها تشخیص دادند و برای دریافت کفی به کلینیک‌های ارتوپدی فنی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارجاع داده شدند. پژوهشگر با انجام آزمایش مکانیسم چرخ‌مانند، پلانتار فاشیاتیس را در این افراد به طور قطعی تشخیص داد. تعداد نمونه انتخابی ۳۰ نفر بود. در این مطالعه از کفی پیش‌ساخته نرم از جنس اتیل وینیل استات با دانسیته پایین وکفی پیش‌ساخته نیمه‌سخت از جنس اتیل وینیل استات با دانسیته بالا استفاده شد. کفی‌ها به صورت تمام‌طول با قوس طولی داخلی متناسب با سایز پای هر یک از بیماران بودند. مداخله به صورت تصادفی در دو گروه درمانی انجام گرفت. بیماران به دو گروه ۱۵ نفره تقسیم شدند. مراحل آزمون و اندازه‌گیری برای گروه اول بدین صورت بود: مرحله بدون مداخله، مرحله کفی نرم، و مرحله کفی نیمه‌سخت. در گروه دوم مراحل به ترتیب شامل مرحله بدون مداخله، مرحله کفی نیمه‌سخت، و مرحله کفی نرم بود. قبل از مداخله ارتزی پرسش‌نامه مربوط به درد و پرسش‌نامه کیفیت زندگی تکمیل شد. سپس در دو مرحله مداخله ارتزی انجام گرفت؛ یکی پس از ۲ هفته استفاده از ارتز و دیگری ۶ هفته بعد از استفاده از ارتز، پرسش‌نامه‌های مربوطه تکمیل شد. توزیع طبیعی داده‌ها با کمک آزمون شایپرو ویلک محاسبه شد. به منظور تحلیل نهایی از آزمون‌های پارامتریک تجزیه‌وتحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکرارشونده استفاده شد. محاسبات آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ و با سطح معنی‌داری ۰/۰۵ انجام گرفت.
یافته‌ها مقایسه اختلاف میانگین کیفیت زندگی بیماران در دو مرحله بدون کفی و با کفی نرم نشان می‌دهد این رقم به طور معنی‌داری در مرحله بدون کفی بیشتر است (۰/۰۵˂P). این نتایج مشابه حالتی است که مرحله بدون کفی با زمان استفاده از کفی نیمه‌سخت مقایسه می‌شود؛ چرا که در این حالت نیز اختلاف میانگین به طور معنی‌داری در مرحله بدون کفی بیشتر است (۰/۰۵˂P). در مقایسه اختلاف میانگین کیفیت زندگی در مرحله کفی نرم با کفی نیمه‌سخت این رقم با کفی نیمه‌سخت بیشتر است و تفاوت این دو مرحله معنی‌دار نیست (۰/۰۵˃P). مقایسه اختلاف میانگین درد پا و مچ پا در مرحله بدون کفی با مرحله استفاده از کفی نرم نشان می‌دهد میزان درد در شرایط بدون کفی بیشتر از زمانی است که فرد کفی نرم دارد و اختلاف در این حالت معنی‌دار است (۰/۰۵˂P). مقایسه اختلاف میانگین درد پا و مچ پا در مرحله بدون کفی با مرحله استفاده از کفی نیمه‌سخت نشان می‌دهد میزان درد در شرایط بدون کفی بیشتر از زمانی است که فرد کفی نرم دارد و اختلاف در این حالت معنی‌دار است (۰/۰۵˂P). مقایسه میزان درد با کفی نرم و با استفاده از کفی نیمه‌سخت نشان می‌دهد میزان درد پا و مچ پا با کفی نیمه‌سخت بیشتر است و این تفاوت معنی‌دار است (۰/۰۵˂P).
نتیجه‌گیری براساس یافته‌های ‌‌پژوهش می‌توان نتیجه گرفت مداخله ارتوزی صرف نظر از جنس آن، تأثیر چشمگیری در بهبود کیفیت زندگی بیماران پلانتار فاشیاتیس ندارد. همچنین نتایج نشان داد استفاده از کفی نرم، درد پا و مچ پا را در این بیماران کاهش می‌دهد.

متن کامل [PDF 2159 kb]   (839 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (691 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: اورتز و پروتز
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

فهرست منابع
1. Liddle D, Rome K, Howe T. Vertical ground reaction forces in patients with unilateral plantar heel pain: A pilot study. Gait & Posture. 2000; 11(1):62–6. doi: 10.1016/s0966-6362(99)00053-3 [DOI:10.1016/S0966-6362(99)00053-3]
2. Roos E, Engström M, Söderberg B. Foot orthoses for the treatment of plantar fasciitis. Foot & Ankle International. 2006; 27(8):606–11. doi: 10.1177/107110070602700807 [DOI:10.1177/107110070602700807]
3. Young CC, Rutherford DS, Niedfeldt MW. Treatment of plantar fasciitis. American Family Physician. 2001; 63(3):467-74. PMID: 11272297 [PMID]
4. Kogler GF, Veer FB, Solomonidis SE, Paul JP. The influence of medial and lateral placement of orthotic wedges on loading of the plantar aponeurosis: An in-vitro study. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1999; 81(10):1403–13. doi: 10.2106/00004623-199910000-00005 [DOI:10.2106/00004623-199910000-00005]
5. Sammarco GJ. Rehabilitation of the foot and ankle. Missouri: Mosby Incorporated; 1995.
6. Wolgin M, Cook C, Graham C, Mauldin D. Conservative treatment of plantar heel pain: Long-term follow-up. Foot & Ankle International. 1994; 15(3):97–102. doi: 10.1177/107110079401500303 [DOI:10.1177/107110079401500303]
7. Riddle DL, Pulisic M, Pidcoe P, Johnson RE. Risk factors for plantar fasciitis. The Journal of Bone and Joint Surgery-American Volume. 2003; 85(5):872–7. doi: 10.2106/00004623-200305000-00015 [DOI:10.2106/00004623-200305000-00015]
8. Landorf KB, Keenan AM, Herbert RD. Effectiveness of different types of foot orthoses for the treatment of plantar fasciitis. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2004; 94(6):542–9. doi: 10.7547/0940542 [DOI:10.7547/0940542]
9. Thomas JL, Christensen JC, Kravitz SR, Mendicino RW, Schuberth JM, Vanore JV, et al. The diagnosis and treatment of heel pain: A clinical practice guideline–revision 2010. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2010; 49(3):S1–S19. doi: 10.1053/j.jfas.2010.01.001 [DOI:10.1053/j.jfas.2010.01.001]
10. Menz HB, Zammit GV, Landorf KB, Munteanu SE. Plantar calcaneal spurs in older people: Longitudinal traction or vertical compression. Journal of Foot and Ankle Research. 2008; 1(1). doi: 10.1186/1757-1146-1-7 [DOI:10.1186/1757-1146-1-7]
11. Gross MT, Byers JM, Krafft JL, Lackey EJ, Melton KM. The impact of custom semirigid foot orthotics on pain and disability for individuals with plantar fasciitis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2002; 32(4):149–57. doi: 10.2519/jospt.2002.32.4.149 [DOI:10.2519/jospt.2002.32.4.149]
12. Rezaeian T, Motiallah T, Ghanbari N, Moghimi F, Piroozi S. The prevalence of foot structural deformities in female hairdressers working in Shiraz. Physical Treatments: Specific Physical Therapy. 2015; 5(2). doi: 10.15412/j.ptj.07050202 [DOI:10.15412/J.PTJ.07050202]
13. Shakeri H, Ahi S, Arab AM. [The relationship between general hypermobility and foot arch in healthy adult females (Persian)]. Physical Treatments. 2012; 2(1):51-6.
14. Wapner KL, Sharkey PF. The use of night splints for treatment of recalcitrant plantar fasciitis. Foot & Ankle. 1991; 12(3):135–7. doi: 10.1177/107110079101200301 [DOI:10.1177/107110079101200301]
15. Pfeffer G, Bacchetti P, Deland J, Lewis A, Anderson R, Davis W, et al. Comparison of custom and prefabricated orthoses in the initial treatment of proximal plantar fasciitis. Foot & Ankle International. 1999; 20(4):214–21. doi: 10.1177/107110079902000402 [DOI:10.1177/107110079902000402]
16. O'Brien D, Martin W. A retrospective analysis of heel pain. Journal of the American Podiatric Medical Association. 1985; 75(8):416–8. doi: 10.7547/87507315-75-8-416 [DOI:10.7547/87507315-75-8-416]
17. Nakhaei M, Tahmasbi M, Karimlou M, Vahab KR. [Comparison of three type orthoses effects on plantar fasciitis (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2008; 9(3):8-15.
18. Turlik MA, Donatelli TJ, Veremis MG. A comparison of shoe inserts in relieving mechanical heel pain. The Foot. 1999; 9(2):84–7. doi: 10.1054/foot.1999.0522 [DOI:10.1054/foot.1999.0522]
19. Probe RA, Baca M, Adams R, Preece C. Night splint treatment for plantar fasciitis: A prospective randomized study. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1999; 368:190-5. doi: 10.1097/00003086-199911000-00023 [DOI:10.1097/00003086-199911000-00023]
20. Bahramizadeh M, Arazpoor M, Mardani MA, Keyhani MR. A comparative study between the effect of functional foot orthosis and modified orthosis on improvement of pain in patients with plantar fasciitis. Annals of Military and Health Sciences Research. 2009; 7(1):21-6.
21. Martin JE, Hosch JC, Goforth WP, Murff RT, Lynch DM, Odom RD. Mechanical treatment of plantar fasciitis. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2001; 91(2):55–62. doi: 10.7547/87507315-91-2-55 [DOI:10.7547/87507315-91-2-55]
22. Barry LD, Barry AN, Chen Y. A retrospective study of standing gastrocnemius-soleus stretching versus night splinting in the treatment of plantar fasciitis. The Journal of Foot and Ankle Surgery. 2002; 41(4):221–7. doi: 10.1016/s1067-2516(02)80018-7 [DOI:10.1016/S1067-2516(02)80018-7]
23. Rome K, Gray J, Stewart F, Hannant SC, Callaghan D, Hubble J. Evaluating the clinical effectiveness and cost-effectiveness of foot orthoses in the treatment of plantar heel pain. Journal of the American Podiatric Medical Association. 2004; 94(3):229–38. doi: 10.7547/0940229 [DOI:10.7547/0940229]
24. Powell M, Post WR, Keener J, Wearden S. Effective treatment of chronic plantar fasciitis with dorsiflexion night splints: A crossover prospective randomized outcome study. Foot & Ankle International. 1998; 19(1):10–8. doi: 10.1177/107110079801900103 [DOI:10.1177/107110079801900103]
25. Bahrami Zadeh M, Forough B, Saeedi H, Keyhani MR. [Comparison between medial heel wedge effect and lateral forefoot wedge effect on improvement of activity daily living, sport and recreational activities and pain in plantar fasciitis patients (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2007; 8(3):62-6.
26. Karimi MT, Fereshtehnejad N, Pool F. The impact of foot insole on the energy consumption of flat-footed individuals during walking. Foot & Ankle Specialist. 2012; 6(1):21–6. doi: 10.1177/1938640012457676 [DOI:10.1177/1938640012457676]
27. Bahramizadeh M, Tehraninasr A, Froogh B, Saeedi H. A comparative study of the biomechanics of plantar fasciitis treatment: Two methods of orthotic wedging. Journal of Biomechanics. 2006; 39:S169-70. [DOI:10.1016/S0021-9290(06)83592-X]
28. Forough B, Bahrami M, Saiidi H, Rahimi F. [The effect of medial heel wedge on improvement of pain in patients suffering from plantar fasciitis (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2006; 9(3):60-6.
29. Farmani F, Sadeghi M, Saeedi H, Kamali M. The effect of foot orthoses on energy consumption in runners with flat foot. Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy. 2011; 5(1):60-2.
30. Lee SY, McKeon P, Hertel J. Does the use of orthoses improve self-reported pain and function measures in patients with plantar fasciitis? A meta-analysis. Physical Therapy in Sport. 2009; 10(1):12–8. doi: 10.1016/j.ptsp.2008.09.002 [DOI:10.1016/j.ptsp.2008.09.002]
31. Perhamre S, Lundin F, Norlin R, Klässbo M. Sever's injury; treat it with a heel cup: a randomized, crossover study with two insole alternatives. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2011; 21(6):42-7. Available from: [DOI:10.1111/j.1600-0838.2010.01140.x]
32. Davis PF, Severud E, Baxter DE. Painful heel syndrome: results of nonoperative treatment. Foot & Ankle International. 1994; 15(10):531–5. doi: 10.1177/107110079401501002 [DOI:10.1177/107110079401501002]
33. Bolgla LA, Malone TR. Plantar fasciitis and the windlass mechanism: a biomechanical link to clinical practice. Journal of Athletic Training. 2004; 39(1):77-82. PMCID: PMC385265 [PMID] [PMCID]
34. Drake M, Bittenbender C, Boyles RE. The short-term effects of treating plantar fasciitis with a temporary custom foot orthosis and stretching. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2011; 41(4):221–31. doi: 10.2519/jospt.2011.3348 [DOI:10.2519/jospt.2011.3348]
35. De Garceau D, Dean D, Requejo SM, Thordarson DB. The association between diagnosis of plantar fasciitis and windlass test results. Foot & Ankle International. 2003; 24(3):251–5. doi: 10.1177/107110070302400309 [DOI:10.1177/107110070302400309]
36. Negahban H, Mazaheri M, Salavati M, Sohani SM, Askari M, Fanian H, et al. Reliability and validity of the foot and ankle outcome score: A validation study from Iran. Clinical Rheumatology. 2010; 29(5):479–86. doi: 10.1007/s10067-009-1344-3 [DOI:10.1007/s10067-009-1344-3]
37. Bahramian F, Abootorabi A, Zarezadeh F, Rezaeian T. [Effect of custom-molded insole with new technique on pain and function in females with flexible flat foot: A pilot study (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2016; 17(4):318–25. doi: 10.21859/jrehab-1704318 [DOI:10.21859/jrehab-1704318]
38. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form health survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research. 2005; 14(3):875–82. doi: 10.1007/s11136-004-1014-5 [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5]
39. Mokhtari F, Ghasemi N. Comparison of Elderlys "Quality of Life and Mental Health Living in Nursing Homes and Members of Retired Club of Shiraz City" (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2011; 5(18):53-63.