دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
2- گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. ، piroozis@sums.ac.ir
چکیده:   (1515 مشاهده)

هدف اختلالات اسکلتی‌عضلانی شامل دامنه وسیعی از بیماری‌ها و سندروم‌های اسکلتی‌عضلانی است که معمولاً با درد و ناراحتی همراه است و با فعالیت‌های شخص یا محیطی که فرد در آن کار می‌کند ایجاد یا بدتر می‌شود. عواملی که منجر به اختلالات اسکلتی‌عضلانی ناشی از کار می‌شوند، با فعالیت‌های مکرر، اتخاذ وضعیت‌های ثابت و نامناسب و فعالیت‌هایی که شامل حرکات قدرتمند اندام‌هاست، مرتبط هستند. به دلیل کار مکرر و طولانی‌مدت رانندگان با فرمان و دنده، به نظر می‌رسد مشکلات اسکلتی‌عضلانی مرتبط با اندام فوقانی در آن‌ها زیاد باشد. بنابراین در این مطالعه ابتدا به بررسی اختلالات اسکلتی‌عضلانی مرتبط با اندام فوقانی در میان رانندگان تاکسی و اتوبوس و سپس مقایسه آن‌ها با هم می‌پردازیم.
روش بررسی مطالعه حاضر از نوع توصیفی‌تحلیلی بود که به صورت مقطعی، شیوع اختلالات اسکلتی‌عضلانی اندام فوقانی را در رانندگان اتوبوس و تاکسی درون‌شهری شیراز در سال ۱۳۹۵ بررسی و سپس دو گروه را با هم مقایسه کرده است. در این مطالعه ۳۰۰ راننده (۱۵۰ راننده اتوبوس و ۱۵۰ راننده تاکسی) با دامنه سنی ۲۶ تا ۵۵ سال (میانگین سن ± انحراف معیار در رانندگان اتوبوس ۸/۲۸±41/24 و رانندگان تاکسی ۸/۰۹±۴۱/۲۲) شرکت کردند. روش نمونه‌گیری از نوع آسان بود. برای ورود به این مطالعه رانندگان حاضر باید حداقل دو سال سابقه کاری در حرفه رانندگی را داشته باشند و هر کدام حداقل ۸ ساعت در روز و یا دو شیفت ۴ ساعته و ۴ روز در هفته رانندگی می‌کردند. در این پژوهش اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه ناتوانی بازو و شانه و دست و پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک جمع‌آوری شد. در پرسش‌نامه ناتوانی بازو و شانه و دست سؤالاتی برای سنجش میزان مشکل فرد در انجام کارهای روزمره، شدت درد در حالت خواب و فعالیت، ضعف و سفتی مفصل، تأثیر اندام فوقانی بر فعالیت‌های اجتماعی و شغلی گنجانده شده است. آزمون‌های آماری شامل تی تست مستقل، کای اسکوئر و همبستگی اسپیرمن بود. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها با توجه به یافته‌های آماری، 69/33 درصد از رانندگان تاکسی و 67/33درصد از رانندگان اتوبوس اختلالات اسکلتی‌عضلانی مرتبط با شانه، بازو و دست داشتند. 66/46 درصد از رانندگان اتوبوس مشکلی نداشتند و 48/66 درصد از آن‌ها در انجام کارهای روزمره مشکل خفیف و 4/66درصد مشکل متوسط داشتند. در بین رانندگان تاکسی 47/33 درصد مشکلی نداشتند و 45/33درصد در انجام کارهای روزمره مشکل خفیف، 6/66 درصد مشکل متوسط و0/66 درصد مشکل شدید داشتند. در بخش مرتبط با علائم (شدت درد در حالت خواب و فعالیت، ضعف و سفتی مفصل) 32/66 درصد از رانندگان اتوبوس بدون علائم، ۶۴ درصد با علائم خفیف و 3/33درصد علائم متوسط داشتند. در میان رانندگان تاکسی 66/34 درصد علائمی نداشتند و 60/66 درصد علائم خفیف و 4/66درصد علائم متوسط داشتند. ۳۶ درصد از رانندگان اتوبوس در فعالیت‌های اجتماعی و شغلی مشکلی نداشتند و 40/66 درصد مشکل خفیف، ۱۸ درصد مشکل متوسط و 5/33 درصد مشکل شدید داشتند. ۳۶ درصد از رانندگان تاکسی در فعالیت‌های اجتماعی و شغلی مشکلی نداشتند و 41/33درصد مشکل خفیف، ۱۸ درصد مشکل متوسط، ۴ درصد مشکل شدید، 0/66 درصد نیز ناتوانی داشتند. بین ساعات کاری هفته (r=۰/۲۴ ،P=۰/۰۰۳)، ساعات خواب شبانه‌روز (r=۰/۲۴ ،P=۰/۰۰۳) و سن رانندگان اتوبوس (r=۰/۱۶ ،P=۰/۰۴۱) با اختلالات اسکلتی‌عضلانی همبستگی وجود داشت. همچنین بین ساعات خواب شبانه‌روز و اختلالات اسکلتی‌عضلانی در رانندگان تاکسی نیز همبستگی وجود داشت (r=۰/۱۹ ،P=۰/۰۱۶). درمجموع بین میزان ناتوانی، علائم و عملکردهای اجتماعی و شغلی دو گروه رانندگان تاکسی و اتوبوس تفاوت معناداری وجود نداشت (P=۰/۹۷).
نتیجه‌گیری با توجه به این تحقیق به نظر می‌رسد اگر ساعات خواب شبانه‌روز رانندگان افزایش یابد، ساعات کاری در شبانه‌روز و طی هفته تعدیل شود، سن بازنشستگی این افراد کاهش یابد و فرمان تاکسی‌ها نیز به صورت هیدرولیک تغییر یابد، احتمال اختلالات اسکلتی‌عضلانی نواحی شانه، بازو و دست کاهش خواهد یافت.

متن کامل [PDF 2895 kb]   (878 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1133 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

فهرست منابع
1. Khandan M, Ataeimanesh L, Eyni Z, Khosravi Z, Biglari H, Koohpaei A, et al. Relationship between job content and de-mographic variables with musculoskeletal disorders among nurses in a university hospital, Qom Province, 2014. Research Journal of Applied Sciences. 2016; 11(7):547-53. doi: 10.3923/rjasci.2016.547.553
2. Nunes IL. FAST ERGO_X–a tool for ergonomic auditing and work-related musculoskeletal disorders prevention. Work. 2009; 34(2):133-48. doi: 10.3233/WOR-2009-0912
3. Yektaee T, Tabatabaee Ghomshe F, Piri L. [The effect of ergonomic principles education on musculoskeletal disorders among computer users (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(4):108-16.
4. Fredriksson K, Bildt C, Hägg G, Kilbom Å. The impact on musculoskeletal disorders of changing physical and psychoso-cial work environment conditions in the automobile industry. International Journal of Industrial Ergonomics. 2001; 28(1):31–45. doi: 10.1016/s0169-8141(01)00011-7 [DOI:10.1016/S0169-8141(01)00011-7]
5. Matiin M, Ebrahimi II, Shater Zadeh MJ, Salavati M, Kazem-Nezhad A. [Muscale activation pattern of shoulder girdle dur-ing some routine physical therapy exercises of upper limb (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2010; 11(2):49-58.
6. Lei L, Dempsey PG, Xu J, Ge L, Liang Y. Risk factors for the prevalence of musculoskeletal disorders among chinese foundry workers. International Journal of Industrial Ergonomics. 2005; 35(3):197–204. doi: 10.1016/j.ergon.2004.08.007 [DOI:10.1016/j.ergon.2004.08.007]
7. K Abledu J. Multiple logistic regression analysis of predictors of musculoskeletal disorder and disability among bank workers in Kumasi. Journal of Ergonomics. 2012; 2(4):111-5. doi: 10.4172/2165-7556.1000111 [DOI:10.4172/2165-7556.1000111]
8. Azari GR, Davuian Talab AH. [Comparison of burnout and musculoskeletal disorders among computer users and office workers (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2012; 12:38-46.
9. Khandan M, Eyni Z, Manesh LA, Khosravi Z, Biglari H, Koohpaei A. Relationship between musculoskeletal disorders and job performance among nurses and nursing aides in main educational hospital in qom province, 2014. Research Journal of Medical Sciences. 2016; 10(4):307-12.
10. Omidianidost A, Hosseini S, Jabari M, Poursadeghiyan M, Dabirian M, Charganeh S, Yarmohammadi H. The relationship between individual, occupational factors and LBP (Low Back Pain) in one of the auto parts manufacturing workshops of Tehran in 2015. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2016; 11(5):1074-7.
11. Poursadeghiyan M, Tabar A. Comparing the posture assessments based on RULA and QEC methods in a carpentry work-shop. Research Journal of Medical Sciences. 2016; 10(3):80-3.
12. Abledu JK, Offei EB, Abledu GK. Predictors of work-related musculoskeletal disorders among commercial minibus driv-ers in Accra Metropolis, Ghana. Advances in Epidemiology. 2014; 2014:1–5. doi: 10.1155/2014/384279 [DOI:10.1155/2014/384279]
13. Abledu JK, Offei EB, Abledu GK. Occupational and personal determinants of musculoskeletal disorders among urban taxi drivers in Ghana. International Scholarly Research Notices. 2014; 2014:1–5. doi: 10.1155/2014/517259 [DOI:10.1155/2014/517259]
14. Albert WJ, Everson D, Rae M, Callaghan JP, Croll J, Kuruganti U. Biomechanical and ergonomic assessment of urban transit operators. Work. 2014; 47(1):33-44. doi: 10.3233/WOR-131683
15. Alperovitch Najenson D, Santo Y, Masharawi Y, Katz Leurer M, Ushvaev D, Kalichman L. Low back pain among profes-sional bus drivers: ergonomic and occupational-psychosocial risk factors. Israel Medical Association Journal. 2010; 12(1):26-31. PMID: 20450125 [PMID]
16. Bovenzi M, Rui F, Negro C, D'Agostin F, Angotzi G, Bianchi S, et al. An epidemiological study of low back pain in profes-sional drivers. Journal of Sound and Vibration. 2006; 298(3):514–39. doi: 10.1016/j.jsv.2006.06.001 [DOI:10.1016/j.jsv.2006.06.001]
17. Magnusson ML, Pope MH, Wilder DG, Areskoug B. Are occupational drivers at an increased risk for developing musculo-skeletal disorders. Spine. 1996; 21(6):710–7. doi: 10.1097/00007632-199603150-00010 [DOI:10.1097/00007632-199603150-00010]
18. Robb MJM, Mansfield NJ. Self-reported musculoskeletal problems amongst professional truck drivers. Ergonomics. 2007; 50(6):814–27. doi: 10.1080/00140130701220341 [DOI:10.1080/00140130701220341]
19. Madhan Chandran SY. Are bus drivers at an increased risk for developing musculoskeletal disorders? An Ergonomic Risk Assessment Study. Journal of Ergonomics. 2015; s3. doi: 10.4172/2165-7556.s3-011 [DOI:10.4172/2165-7556.S3-011]
20. Mazloumi A, Mohammadreze F. Ergonomic evaluation of interior design of Shoka vehicle and proposing recommenda-tions for improvement. Work. 2012; 41(Supplement 1):1477-85. doi: 10.3233/WOR-2012-0341-1477
21. Anderson R. The back pain of bus drivers. Spine. 1992; 17(12):1481–8. doi: 10.1097/00007632-199212000-00007 [DOI:10.1097/00007632-199212000-00007]
22. Backman AL, Jarvinen E. Turnover of professional drivers. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 1983; 9(1):36–41. doi: 10.5271/sjweh.2445 [DOI:10.5271/sjweh.2445]
23. Feickert D, Forrester K. Stress factors in urban public transport work. Paper presented at Conference on the Working En-vironment in Urban Public Transport. 12 January 1983, Stockholm, Sweden.
24. Kompier MAJ. Work and health of city bus drivers. Delf: Eburon; 1988.
25. Kompier MA, Di Martino V. Review of bus drivers' occupational stress and stress prevention. Stress and Health. 1995; 11(1):253-62. doi: 10.1002/smi.2460110141 [DOI:10.1002/smi.2460110141]
26. Chen JC, Chang WR, Chang W, Christiani D. Occupational factors associated with low back pain in urban taxi drivers. Occupational Medicine. 2005; 55(7):535–40. doi: 10.1093/occmed/kqi125 [DOI:10.1093/occmed/kqi125]
27. Yazdani F, Dehkordi F. Occupational therapy intervention in combination flexor tendon and peripheral nerve injury 10 patients with disabilities of arm, shoulder and hand. Iranian Rehabilitation Journal. 2013; 11:21-6.
28. Abdollahi I, Mohseni Bandpei M, Firoozi S. [The prevalence of upper extremity disorders in physiotherapists of Tehran City (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2012; 12(4):47-53.
29. Khandan M, Maghsoudipour M, Vosoughi S. Ergonomic behavioral and workers' safety perception in Khuzestan Petro-chemical Company. Iranian Rehabilitation Journal. 2012; 10:26-30.
30. Mousavi SJ, Parnianpour M, Abedi M, Askary Ashtiani A, Karimi A, Khorsandi A, et al. Cultural adaptation and validation of the Persian version of the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) outcome measure. Clinical Rehabilita-tion . 2008; 22(8):749–57. doi: 10.1177/0269215508085821 [DOI:10.1177/0269215508085821]
31. Obelenis V, Gedgaudienė D, Vasilavičius P. Working conditions and health of the employees of public bus and trolleybus transport in Lithuania. Medicina. 2003; 39(11):1103-9.
32. Sadeghi N, Habibi E. The survey of relation between Musculoskeletal Disorders and Anthropometric Indices in the bus drivers in Isfahan. Iran Occupational Health. 2009; 6(1):6-14.
33. Szeto GPY, Lam P. Work-related musculoskeletal disorders in urban bus drivers of Hong Kong. Journal of Occupational Rehabilitation. 2007; 17(2):181–98. doi: 10.1007/s10926-007-9070-7 [DOI:10.1007/s10926-007-9070-7]
34. Raanaas RK, Anderson D. A questionnaire survey of Norwegian taxi drivers' musculoskeletal health, and work-related risk factors. International Journal of Industrial Ergonomics. 2008; 38(3-4):280–90. doi: 10.1016/j.ergon.2007.10.017 [DOI:10.1016/j.ergon.2007.10.017]
35. Ziaei M, Izadpanah S, Sharafi K, Barzegar Shangol A. Prevalence and risk factors of musculoskeletal disorders in inside and outside-city taxi drivers Andisheh city, 2011. Razi Journal of Medical Sciences. 2014; 21(118):41-50.
36. Bulduk EÖ, Bulduk S, Süren T, Ovalı F. Assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders using Quick Exposure Check (QEC) in taxi drivers. International Journal of Industrial Ergonomics. 2014; 44(6):817–20. doi: 10.1016/j.ergon.2014.10.002 [DOI:10.1016/j.ergon.2014.10.002]