دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
2- گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ، hrmokhtarinia@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (1895 مشاهده)

هدف برای انجام فعالیت در محیط کار پوسچرهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند بر عملکرد افراد تأثیر بگذارد. در محیط کار اداری، اغلب از پوسچرهای نشسته استفاده می‌شود. پوسچرهای نشسته نامطلوب و ناخواسته، علاوه برایجاد خستگی عضلانی و احساس ناراحتی در ستون فقرات، سبب اعمال بار ذهنی می‌شود. پوسچر نامطلوب و ناخواسته سبب بروز خطای انسانی و تأخیر در فرایند پردازش اطلاعات می‌شود. در تحقیقات اخیر ارتباط میان پوسچر استاتیک و عملکرد شناختی مانند زمان واکنش به محرک‌های شنیداری نشان داده شده است. در میان پژوهش‌ها، مطالعه‌ای که تأثیر هم‌زمان پوسچر ایستاده و نشسته را بر عملکرد شناختی بررسی کرده باشد، وجود ندارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی عملکرد شناختی هنگام اجرای وظایف در سه پوسچر مختلف کاری استاتیک ایستاده استاندارد، نشسته استاندارد و نشسته انتخابی بوده است. 
روش بررسی مطالعه حاضر به صورت نیمه‌تجربی، روی ۲۹ نفر از دانشجویان سالم با طیف سنی ۲۰ تا ۳۰ سال صورت گرفت. نمونه‌گیری به صورت غیراحتمالی انجام شد. همه آزمودنی‌ها فرم موافقت آگاهانه را تکمیل کردند. نداشتن اختلالات اسکلتی عضلانی، نداشتن بیماری‌های قلبی، نداشتن سابقه جراحی در بخش‌های مختلف ستون فقرات و نداشتن اختلالات افسردگی و اضطراب ازجمله معیارهای ورود به مطالعه بود. به منظور تعیین میزان افسردگی و اضطراب از پرسش‌نامه سنجش افسردگی و اضطراب بک استفاده شد. کمیته اخلاقی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی این مطالعه را تأیید کرد. شرکت‌کنندگان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در شرایط آزمایشگاهی و روی ایستگاه کاری اداری به اجرای آزمون استروپ پیچیده (۹ تا ۱۲ دقیقه تایپ به مدت ۵ دقیقه) پرداختند. پوسچرهای بررسی‌شده ازجمله معمول‌ترین پوسچرهای به‌کارگرفته‌شده در محیط اداری بودند. به منظور بررسی تأثیر پوسچرهای ایستاده استاندارد، نشسته استاندارد و نشسته انتخابی بر متغیرهای وابسته مانند کل زمان آزمون، زمان واکنش به محرک‌های همخوان و ناهمخوان، تعداد کلمات تایپ‌شده و تعداد اشتباهات تایپی، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. همچنین برای بررسی تفاوت موجود در هر یک از گروه‌ها، از آزمون تی زوجی استفاده شد.
یافته‌ها نتایج نشان داد متغیر زمان واکنش و دقت آزمودنی‌ها تحت تأثیر پوسچرهای کاری است (۰/۰۰۱=P). نتایج تجزیه‌وتحلیل تعقیبی گویای اختلاف معنی‌دار در مدت‌زمان واکنش میان دو وضعیت بدنی نشسته انتخابی و نشسته استاندارد (۰/۰۰۱=P)، نشسته انتخابی و ایستاده استاندارد (۰/۰۴۳=P) و نشسته استاندارد و ایستاده استاندارد (۰/۰۰۱=P) است. با درنظرگرفتن میانگین مدت‌زمان واکنش برای محرک‌های همخوان و غیرهمخوان، مشخص شد که زمان واکنش در پوسچر نشسته استاندارد (M=۶۲۸/۶۷ms) در مقایسه با پوسچر نشسته انتخابی (M=۶۸۹/۴۱ms) و پوسچر ایستاده استاندارد (M=۶۷۵/۱۶ms) کمتر است. همچنین بین سه پوسچر مطالعه‌شده از نظر تعداد اشتباهات تایپی اختلاف معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۰۱=P) . میانگین تعداد اشتباهات تایپی و خطاهای نگارشی در شرایط وضعیت بدنی نشسته استاندارد نسبت به دیگر وضعیت‌ها کمتر بود ( ۰/۵۸=P). 
نتیجه‌گیری نتایج این مطالعه نشان داد عملکرد شناختی تحت تأثیر پوسچر قرار می‌گیرد. در میان پوسچرهای کاری بررسی‌شده در این مطالعه، پوسچر نشسته استاندارد از همه بهتر بود. پوسچر نشسته استاندارد می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی در محیط کار منجر شود. 

متن کامل [PDF 2448 kb]   (814 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (563 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱

فهرست منابع
1. Yektaee T, Tabatabaee Ghomshe F, Piri L. [The effect of ergonomic principles education on musculoskeletal disorders among computer users (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(4):108-16.
2. Endo K, Suzuki H, Nishimura H, Tanaka H, Shishido T, Yamamoto K. Sagittal lumbar and pelvic alignment in the standing and sitting positions. Journal of Orthopaedic Science. 2012; 17(6):682–6. doi: 10.1007/s00776-012-0281-1 [DOI:10.1007/s00776-012-0281-1]
3. Videman T, Nurminen M, Troup JDG. Lumbar spinal pathology in cadaveric material in relation to history of back pain, occupation, and physical loading. Spine. 1990; 15(8):728–40. doi: 10.1097/00007632-199008000-00002 [DOI:10.1097/00007632-199008000-00002]
4. Malepe MM, Goon DT, Anyanwu FC. The relationship between postural deviations and body mass index among university students. Biomedical Research. 2015; 26(3):437-42.
5. Castanharo R, Duarte M, McGill S. Corrective sitting strategies: An examination of muscle activity and spine loading. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2014; 24(1):114–9. doi: 10.1016/j.jelekin.2013.11.001 [DOI:10.1016/j.jelekin.2013.11.001]
6. Silva AG, Punt TD, Sharples P, Vilas Boas JP, Johnson MI. Head posture and neck pain of chronic nontraumatic origin: A comparison between patients and pain free persons. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2009; 90(4):669–74. doi: 10.1016/j.apmr.2008.10.018 [DOI:10.1016/j.apmr.2008.10.018]
7. Claeys K, Brumagne S, Deklerck J, Vanderhaeghen J, Dankaerts W. Sagittal evaluation of usual standing and sitting spinal posture. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2016; 20(2):326–33. doi: 10.1016/j.jbmt.2015.10.002 [DOI:10.1016/j.jbmt.2015.10.002]
8. Marshall PWM, Patel H, Callaghan JP. Gluteus medius strength, endurance, and coactivation in the development of low back pain during prolonged standing. Human Movement Science. 2011; 30(1):63–73. doi: 10.1016/j.humov.2010.08.017 [DOI:10.1016/j.humov.2010.08.017]
9. Mo'tamed Zadeh M, Shafiei Motlagh M, Darvishi E. [Ergonomics intervention in unit blast furnace of a typical steel company (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2013; 14(3):80-7.
10. Murata J, Murata S, Horie J, Ohtao H, Miyazaki J. Relationship between orthostatic blood pressure changes and postural sway when standing up from a chair in older adult females. International Journal of Gerontology. 2012; 6(3):182–6. doi: 10.1016/j.ijge.2012.01.011 [DOI:10.1016/j.ijge.2012.01.011]
11. Antle DM, Côté JN. Relationships between lower limb and trunk discomfort and vascular, muscular and kinetic outcomes during stationary standing work. Gait & Posture. 2013; 37(4):615–9. Doi: 10.1016/j.gaitpost.2012.10.004 [DOI:10.1016/j.gaitpost.2012.10.004]
12. Novak D, Mihelj M, Munih M. Psychophysiological responses to different levels of cognitive and physical workload in haptic interaction. Robotica. 2010; 29(3):367–74. doi: 10.1017/s0263574710000184 [DOI:10.1017/S0263574710000184]
13. Sharif Nia SH, Hagh Doust AA, Haji Hosseini F, Hojjati H, Javan Amoli M. [Effect of occupational and psychological factors in back pain nurses in Amol City (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2012; 12(4):93-101.
14. DiDomenico A, Nussbaum MA. Effects of different physical workload parameters on mental workload and performance. International Journal of Industrial Ergonomics. 2011; 41(3):255–60. doi: 10.1016/j.ergon.2011.01.008 [DOI:10.1016/j.ergon.2011.01.008]
15. Claus AP, Hides JA, Moseley GL, Hodges PW. Different ways to balance the spine. Spine. 2009; 34(6):208–14. doi: 10.1097/brs.0b013e3181908ead [DOI:10.1097/BRS.0b013e3181908ead]
16. Lajoie Y, Teasdale N, Bard C, Fleury M. Attentional demands for static and dynamic equilibrium. Experimental Brain Research. 1993; 97(1). doi: 10.1007/bf00228824 [DOI:10.1007/BF00228824]
17. Ando S, Kokubu M, Yamada Y, Kimura M. Does cerebral oxygenation affect cognitive function during exercise. European Journal of Applied Physiology. 2011; 111(9):1973–82. doi: 10.1007/s00421-011-1827-1 [DOI:10.1007/s00421-011-1827-1]
18. Fitzsimmons PT, Maher JP, Doerksen SE, Elavsky S, Rebar AL, Conroy DE. A daily process analysis of physical activity, sedentary behavior, and perceived cognitive abilities. Psychology of Sport and Exercise. 2014; 15(5):498–504. doi: 10.1016/j.psychsport.2014.04.008 [DOI:10.1016/j.psychsport.2014.04.008]
19. Neupert SD, Almeida DM, Mroczek DK, Spiro A. Daily stressors and memory failures in a naturalistic setting: Findings from the va normative aging study. Psychology and Aging. 2006; 21(2):424–9. doi: 10.1037/0882-7974.21.2.424 [DOI:10.1037/0882-7974.21.2.424]
20. Goodenough DR, Oltman PK, Sigman E, Cox PW. The rod-and frame illusion in erect and supine observers. Perception & Psychophysics. 1981; 29(4):365–70. doi: 10.3758/bf03207346 [DOI:10.3758/BF03207346]
21. Lipnicki DM, Byrne DG. Thinking on your back: Solving anagrams faster when supine than when standing. Cognitive Brain Research. 2005; 24(3):719–22. doi: 10.1016/j.cogbrainres.2005.03.003 [DOI:10.1016/j.cogbrainres.2005.03.003]
22. Bantoft C, Summers MJ, Tranent PJ, Palmer MA, Cooley PD, Pedersen SJ. Effect of standing or walking at a workstation on cognitive function. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 2015; 58(1):140–9. doi: 10.1177/0018720815605446 [DOI:10.1177/0018720815605446]
23. Colcombe SJ, Erickson KI, Scalf PE, Kim JS, Prakash R, McAuley E, et al. Aerobic exercise training increases brain volume in aging humans. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2006; 61(11):1166–70. doi: 10.1093/gerona/61.11.1166 [DOI:10.1093/gerona/61.11.1166]
24. Barella LA, Etnier JL, Chang YK. The immediate and delayed effects of an acute bout of exercise on cognitive performance of healthy older adults. Journal of Aging and Physical Activity. 2010; 18(1):87–98. doi: 10.1123/japa.18.1.87 [DOI:10.1123/japa.18.1.87]
25. Russell BA, Summers MJ, Tranent PJ, Palmer MA, Cooley PD, Pedersen SJ. A randomised control trial of the cognitive effects of working in a seated as opposed to a standing position in office workers. Ergonomics. 2015; 59(6):737–44. doi: 10.1080/00140139.2015.1094579 [DOI:10.1080/00140139.2015.1094579]
26. Naccarato M, Leviner S, Proehl CJ, Cen C, Barnason FS, Brim C, et al. Clinical practice guideline: Orthostatic vital signs. Illinois: Emergency Nurses Association; 2011.
27. MC S. Assessing the effect of self positioning on cognitive executive function. Journal of Ergonomics. 2012; 2(4). doi: 10.4172/2165-7556.1000110 [DOI:10.4172/2165-7556.1000110]
28. Healy GN, Matthews CE, Dunstan DW, Winkler EAH, Owen N. Sedentary time and cardio-metabolic biomarkers in US adults: NHANES 2003–06. European Heart Journal. 2011; 32(5):590–7. doi: 10.1093/eurheartj/ehq451 [DOI:10.1093/eurheartj/ehq451]
29. Gallagher KM, Campbell T, Callaghan JP. The influence of a seated break on prolonged standing induced low back pain development. Ergonomics. 2014; 57(4):555–62. doi: 10.1080/00140139.2014.893027 [DOI:10.1080/00140139.2014.893027]
30. Straker L, Mathiassen SE. Increased physical work loads in modern work: A necessity for better health and performance. Ergonomics. 2009; 52(10):1215–25. doi: 10.1080/00140130903039101 [DOI:10.1080/00140130903039101]
31. Haynes S, Williams K. Impact of seating posture on user comfort and typing performance for people with chronic low back pain. International Journal of Industrial Ergonomics. 2008; 38(1):35–46. doi: 10.1016/j.ergon.2007.08.003 [DOI:10.1016/j.ergon.2007.08.003]
32. Khalkhali M, Parnianpour M, Karimi H, Mobini B, Kazemnejhad A. The validity and reliability of measurement of thoracic kyphosis using flexible ruler in postural hyper-kyphotic patients. Journal of Biomechanics. 2006; 39:S541. doi: 10.1016/s0021-9290(06)85226-7 [DOI:10.1016/S0021-9290(06)85226-7]
33. Pheasant S, Haslegrave CM. Bodyspace: Anthropometry, ergonomics and the design of work. Florida: CRC Press; 2016. [PMCID]
34. Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology. 1935; 18(6):643–62. doi: 10.1037/h0054651 [DOI:10.1037/h0054651]
35. Lezak MD. Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press; 2004.
36. Van Boxtel MPJ, Ten Tusscher MPM, Metsemakers JFM, Willems B, Jolles J. Visual determinants of reduced performance on the stroop color word test in normal aging individuals. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2001; 23(5):620–7. doi: 10.1076/jcen.23.5.620.1245 [DOI:10.1076/jcen.23.5.620.1245]
37. Joseph JS, Chun MM, Nakayama K. Attentional requirements in a "preattentive" feature search task. Nature. 1997; 387(6635):805–7. doi: 10.1038/42940 [DOI:10.1038/42940]
38. Sørensen L, Plessen KJ, Adolfsdottir S, Lundervold AJ. The specificity of the Stroop interference score of errors to ADHD in boys. Child Neuropsychology. 2013; 20(6):677–91. doi: 10.1080/09297049.2013.855716 [DOI:10.1080/09297049.2013.855716]
39. Commissaris DACM, Könemann R, Hiemstra van Mastrigt S, Burford EM, Botter J, Douwes M, et al. Effects of a standing and three dynamic workstations on computer task performance and cognitive function tests. Applied Ergonomics. 2014; 45(6):1570–8. doi: 10.1016/j.apergo.2014.05.003 [DOI:10.1016/j.apergo.2014.05.003]
40. Larson MJ, LeCheminant JD, Hill K, Carbine K, Masterson T, Christenson E. Cognitive and typing outcomes measured simultaneously with slow treadmill walking or sitting: Implications for treadmill desks. PLOS ONE. 2015; 10(4):e0121309. doi: 10.1371/journal.pone.0121309 [DOI:10.1371/journal.pone.0121309]
41. Marsh AP, Geel SE. The effect of age on the attentional demands of postural control. Gait & Posture. 2000; 12(2):105–13. doi: 10.1016/s0966-6362(00)00074-6 [DOI:10.1016/S0966-6362(00)00074-6]
42. Anderson Hanley C, Arciero PJ, Westen SC, Nimon J, Zimmerman E. Neuropsychological benefits of stationary bike exercise and a cybercycle exergame for older adults with diabetes: An exploratory analysis. Journal of Diabetes Science and Technology. 2012; 6(4):849–57. doi: 10.1177/193229681200600416 [DOI:10.1177/193229681200600416]
43. Grunseit AC, Chau JYY, Van der Ploeg HP, Bauman A. Thinking on your feet: A qualitative evaluation of sit stand desks in an Australian workplace. BMC Public Health. 2013; 13(1). doi: 10.1186/1471-2458-13-365 [DOI:10.1186/1471-2458-13-365]
44. Isip MI. Effect of a standing body position during college students' exam. Industrial Engineering & Management Systems. 2014; 13(2):185-92. [DOI:10.7232/iems.2014.13.2.185]
45. Caldwell JA, Prazinko B, Caldwell JL. Body posture affects electroencephalographic activity and psychomotor vigilance task performance in sleep deprived subjects. Clinical Neurophysiology. 2003; 114(1):23–31. doi: 10.1016/s1388-2457(02)00283-3 [DOI:10.1016/S1388-2457(02)00283-3]
46. Cohen JD, Barch DM, Carter C, Servan Schreiber D. Context-processing deficits in schizophrenia: Converging evidence from three theoretically motivated cognitive tasks. Journal of Abnormal Psychology. 1999; 108(1):120–33. doi: 10.1037/0021-843x.108.1.120 [DOI:10.1037/0021-843X.108.1.120]
47. Egeland J, Langfjæran T. Differentiating malingering from genuine cognitive dysfunction using the trail making test ratio and stroop interference scores. Applied Neuropsychology. 2007; 14(2):113–9. doi: 10.1080/09084280701319953 [DOI:10.1080/09084280701319953]
48. Andersen KJ. Are you sitting down? Towards cognitive performance informed design. ECS Tech Report. 2012; 340535:1-3.
49. Schwartz B. Cognitive and biomechanical effects of postural changes in office environments. Karlsruhe: Upper Austria University of Applied Sciences; 2015.
50. Ebara T, Kubo T, Inoue T, Murasaki GI, Takeyama H, Sato T, et al. Effects of adjustable sit-stand VDT workstations on workers' musculoskeletal discomfort, alertness and performance. Industrial health. 2008; 46(5):497-505. doi: 10.2486/indhealth.46.497 [DOI:10.2486/indhealth.46.497]
51. Ohlinger CM, Horn TS, Berg WP, Cox RH. The effect of active workstation use on measures of cognition, attention, and motor skill. Journal of Physical Activity and Health. 2011; 8(1):119-25. doi: 10.1123/jpah.8.1.119 [DOI:10.1123/jpah.8.1.119]
52. Thompson WG, Levine JA. Productivity of transcriptionists using a treadmill desk. Work. 2011; 40(4):473-7. doi: 10.3233/WOR-2011-1258
53. Funk RE, Taylor ML, Creekmur CC, Ohlinger CM, Cox RH, Berg WP. Effect of walking speed on typing performance using an active workstation. Perceptual and Motor Skills. 2012; 115(1):309–18. doi: 10.2466/06.23.26.pms.115.4.309-318 [DOI:10.2466/06.23.26.PMS.115.4.309-318]
54. Straker L, Levine J, Campbell A. The effects of walking and cycling computer workstations on keyboard and mouse performance. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 2009; 51(6):831–44. doi: 10.1177/0018720810362079 [DOI:10.1177/0018720810362079]
55. Eidels A, Townsend JT, Algom D. Comparing perception of Stroop stimuli in focused versus divided attention paradigms: Evidence for dramatic processing differences. Cognition. 2010; 114(2):129–50. doi: 10.1016/j.cognition.2009.08.008 [DOI:10.1016/j.cognition.2009.08.008]
56. Husemann B, Von Mach CY, Borsotto D, Zepf KI, Scharnbacher J. Comparisons of musculoskeletal complaints and data entry between a sitting and a sit stand workstation paradigm. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 2009; 51(3):310–20. doi: 10.1177/0018720809338173 [DOI:10.1177/0018720809338173]
57. John D, Bassett D, Thompson D, Fairbrother J, Baldwin D. Effect of using a treadmill workstation on performance of simulated office work tasks. Journal of Physical Activity and Health. 2009; 6(5):617–24. doi: 10.1123/jpah.6.5.617 [DOI:10.1123/jpah.6.5.617]