دوره 18، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
2- گروه جامعه‌شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. ، asmohamadi@dehaghan.ac.ir
چکیده:   (1445 مشاهده)

هدف افراد دارای ناتوانی باید از نظر جسمانی و روانی حمایت شوند و تحقیقات بیشتری برای حل مشکلات آن‌ها انجام شود. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این افراد در جامعه می‌پردازد.
روش بررسی روش پژوهش در این مقاله پیمایشی است و جامعه آماری شامل 4هزار و 58 نفر افراد دارای ناتوانی تحت پوشش سازمان بهزستی شهرکرد ( 2هزار و 474 نفر دارای ناتوانی جسمی‌حرکتی، 673 نفر دارای ناتوانی بینایی، 911 نفر دارای ناتوانی شنوایی) می‌شود که با روش کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 352 نفر است. بر اساس روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای 58 نفر نابینا،80 نفر ناشنوا و 214 نفر افراد دارای ناتوانی جسمی‌حرکتیبودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. برای اعتبار و روایی پرسش‌نامه از روش اعتبار صوری و آلفای کرونباخ استفاده شد. استاد راهنما، مشاوران و استادان مجرب پرسش‌نامه را تأیید کردند و با استفاده از روش کرونباخ مقدار آلفا برای متغیر پذیرش افراد دارای ناتوانی 82/0، سرمایه اجتماعی 86/0، حمایت خانواده 94/0، نحوه گذراندن اوقات فراغت 82/0، ارائه خدمات توان‌بخشی 93/0، امکانات رفت‌وآمد 85/0، برنامه‌های رسانه‌های جمعی 79/0، ویژگی‌های شخصیتی 92/0 و آموزش و کارآفرینی 87/0 است .
یافته‌ها نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، امکانات رفت‌وآمد، نحوه گذراندن اوقات فراغت، ارائه خدمات توان‌بخشی، آموزش وکارآفرینی، برنامه‌های رسانه‌های جمعی، ویژگی‌های شخصیتی، حمایت خانواده با پذیرش افراد دارای ناتوانی همبستگی معنا‌داری وجود دارد (001/0(P<. بین متغیرهای نوع (108/0P=)، سابقه (531/0P=) و علت ناتوانی (427/0P=) با پذیرش افراد دارای ناتوانی رابطه معناداری وجود ندارد. بر اساس نتایج آزمون‌های تحلیل واریانس و آزمون تی بر حسب مشخصات جمعیت‌شناختی افراد دارای ناتوانی نشان داده شد که بین جنسیت (071/0P=) و سن (498/0P=) و پذیرش افراد دارای ناتوانی در جامعه تفاوت معناداری وجود ندارد و بین تحصیلات، تحصیلات پدر و شغل افراد دارای ناتوانی و پذیرش آن‌ها در جامعه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P<). افراد دارای تحصیلات بالاتر میانگین پذیرش بیشتری در جامعه دارند و همچنین میانگین پذیرش گروه‌های شغلی پزشک و پرستار، کارمندان فنی و بازاری‌ها در جامعه بالاتر است. همچنین بین وضعیت تأهل (032/0P=) و تحصیلات همسر (046/0P=) و پذیرش افراد دارای ناتوانی نیز تفاوت معناداری وجود دارد. مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در پذیرش افراد دارای ناتوانی سرمایه اجتماعی (240/0B=)، خانواده (198/0B=)، نوع ناتوانی (164/0B=)، برنامه‌های رسانه‌های جمعی (163/0B=)، امکانات رفت‌وآمد (159/0B=) و کارآفرینی و آموزش (129/0B=) است. 
نتیجه‌گیری پذیرش افراد دارای ناتوانی برای حضور در جامعه و روابط اجتماعی لازم است. با ایجاد امکانات و شرایط مناسب نظیر امکانات آموزشی، رفت‌وآمد، اوقات فراغت و مانند این‌ها و حمایت بیشتر از این افراد فرصت حضور آن‌ها در جامعه بیشتر می‌شود و زندگی آنان بهبود می‌یابد.

متن کامل [PDF 4886 kb]   (870 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (659 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۱