دوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   دوره، شماره، فصل و سال، شماره مسلسل | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2- دکتر گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. ، farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir
چکیده:   (1311 مشاهده)

هدف پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگی در همسران بیماران دچار ناتوانی جسمانی انجام شد. 
روش بررسی پژوهش حاضر، مطالعه‌ای پیمایشی از نوع همبستگی است که در سال 94-1393 انجام شد. جامعه این تحقیق را تمامی همسران بیماران دچار ناتوانی جسمانی تحت پوشش سازمان بهزیستی کرمان تشکیل می‌دهند. از این جامعه 100 نفر از همسران بیماران دچار ناتوانی جسمانی به روش در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه شخصیتی پنج‌عاملی نئو و پرسش‌نامه 36 سؤالی کیفیت زندگی واروشربون استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار spss، آمار توصیفی، روش همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه‌وتحلیل شد. 
یافته‌ها نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد بین ویژگی‌های شخصیتی مانند برون‌گرایی، دلپذیربودن و مسئولیت‌پذیری، با کیفیت زندگی همسران افراد دچار ناتوانی جسمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0P<). همچنین بین ویژگی شخصیتی روان‌نژندی با کیفیت زندگی همسران افراد دچار ناتوانی جسمانی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد (01/0P<). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیتی روان‌نژندی به میزان 6/17 درصد و ویژگی شخصیتی برون‌گرایی به میزان 2/5 درصد واریانس کیفیت زندگی را در همسران افراد دچار ناتوانی جسمانی پیش‌بینی می‌کند (01/0P<). 
نتیجه‌گیری با توجه به نتایج می‌توان استنباط کرد که ویژگی‌های شخصیتی مراقبان افراد معلول، ارتباط مؤثری با کیفیت زندگی آنان و به تبع آن بیماران دارد و بستر مناسبی را برای کاهش مشکلات ناشی از بیماری برای خانواده و بیماران فراهم می‌کند.

متن کامل [PDF 4335 kb]   (1026 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (606 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسی عمومی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱